Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ONTOLOGIZM

   

  ONTOLOGIZM (nłc. (1)) ang. ontologism; fr. ontologisme; nm. Ontolo-gismus

  Nazwa utworzona przez V. Giobertiego na określenie jego własnej doktryny, której przedmiotem jest obiektywna, absolutna i wieczna rzeczywistość myśli, odnoszona wprost do Boga (zob. niżej /I/).

  Doktryna V. Giobertiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPATRZNOŚĆ

   

  OPATRZNOŚĆ gr. prónoia (u stoików); łc. providentia; ang. providence; fr. providence; nm. Yorsehung

  I. W tradycji neoplatońskiej (już u Chalcydiusza): pierwsza po Bogu —> hipostaza (1), która pojawia się w hierarchii by­tów w wyniku zchrystianizowania np. greckiego —> nous (1), neoplatońskiej —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKULTYZM

   

  OKULTYZM (łc. occultus = zakryty, taje­mny) nłc. occultismus; ang. occuliism; fr. occultisme; mn. Okkultismus

  Wiara w istnienie tajemnych sił mate­rialnych lub duchowych, niedostępnych normalnemu poznaniu, oraz ogół związanych z nią praktyk magicznych. Przed­miotem zainteresowań okultystycznych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI

   

  OKOLICZNOŚCI łc. circumstantiae; ang. circumstances; fr. circonstances; nm. Umstande

  et. Zbiór składników -^ czynu (1) oce­nianego pod względem moralnym i pra­wnym, których wyróżnienie uzyskuje się odpowiadając na następujące pytania: kto? co? gdzie? za pomocą czego lub przy czyjej pomocy? dlaczego? w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNOŚĆ (powszechność)

   

  OGÓLNOŚĆ (powszechność) nłc. generalitas, ~ universalitas; ang. generality; fr. generalite; nm. Allgemeinheit

  1. t. pozn. W przeciwstawieniu do szcze­gółowości, jednostkowości — funkcja ujęć intelektualnych takich jak -^ pojęcie (1) czy -^ idea (IIAb) ogólna (-^ gatunek /I, 2/, urodzaj /I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ang. responsibility, liability (2); fr. responsabilite; nm. Yerant-wortung, Yerantwortlichkeit

  1. et. Odpowiedzialność mora­lna — relacja działającego podmiotu do jego czynów świadomych (-> poczytal­ność) i wolnych, polegająca na tym, że —> dobro (3A) lub zło zawarte w treści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRANICZENIE

   

  OGRANICZENIE łc. łerminatio; nłc. limitatio (1); ang. limitation; fr. limitation; nm. Limitation, Beschrdnkung

  metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: limitacja (limitatio) — zrelatywizowanie —> aktu (1) do ograni­czającej go —> możności (Ab) {-^ akt i moż­ność), decydujące o jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRĘBNOŚĆ

   

  ODRĘBNOŚĆ nłc. particularitas; ang. particularity; fr. particularite; rmi. Besonderheit

  metaf. Oddzielenie konkretnego —> bytu jako jedności od innych bytów. Wszystko, co jest bytem, jest nie tylko niepodzielone w sobie na byt i —> niebyt (lA) absolutnie wzięty (aspekt ^jedności /la/), ale rów­nież jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZYWISTOŚĆ

   

  OCZYWISTOŚĆ gr. enargeia; łc. evidentia; ang. evidence; fr. evidence; nm. Evidenz

  1. t. pozn.

  A) W nurtach arystotelizują-cych (najwyraźniej u Awicenny i u J. Maritaina): właściwość przysługująca pierw­szym zasadom bytu i myślenia (tożsamo­ści, /nie-/sprzeczności, wyłączonego środka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJA

   

  OKAZJA (łc. = sposobność, wła­ściwa pora, okoliczność) gr. kairós; ang. occasion; fr. occasion; nm. Gelegenheit, Veranlassung

  Przemijająca, najczęściej przypadko­wa, niezależna od działającego podmiotu okoliczność, która pobudza go do określo­nego działania i je ułatwia (—> kairós Ul)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry