Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ORGAN

   

  ORGAN (nłc. <organum> = narząd, narzę­dzie; instrument muzyczny, z gr. <órganon>) łc. instrumentum animae (= organ, bę­dący narzędziem duszy); ang. organ; fr. organe; nm. Organ, Werkzeug

  biol. Część —> organizmu (1) pełniąca określone funkcje, w szczególności narząd -^ zmysłu (a) (narządy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERATOR

   

  OPERATOR (łc. operator - zajmujący się czymś, wykonawca) ang. operator; fr. ope'rateur, nm. Operator

  log. Wyrażenie wiążące —> zmienne. Do operatorów należą m. in.: —> kwantyfikatory, symbole —> deskrypcji (2) (fote-operator, eta-operator), znak —> abstrakcji (4) {abstraction...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINIA

   

  OPINIA <łc. <opinio> - pogląd, mniema­nie, przekonanie) gr. dóksa; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinung

  1. Opinia jednostkowa — utrwa­lone w wyniku wychowania czy wpły­wów środowiska przekonanie, pogląd, oparte na rozumowaniu lub też natury emocjonalnej, niekoniecznie zgodne z obie­ktywnym stanem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIS

   

  OPIS gr. hypographe; łc. descriptio; ang. description; fr. description; nm. Beschreibung, Deskription

  metod. Etap badania naukowego pole­gający na rejestrowaniu wyników -^ ob­serwacji (1). -^ Zdanie obserwacyjne (spo­strzeżeniowe, sprawozdawcze).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOZYCJA

   

  OPOZYCJA (łc. <oppositio> = przeciwsta­wienie) ang. opposition; fr. opposition; run. Gegensatz, Opposition

  metaf. syn.-> Przeciwstawność.

  W logice tradycyjnej: stosunki mię­dzy zdaniami kategorycznymi określane przez tzw. prawa opozycji, rozpatrywa­ne w teorii tzw. —> kwadratu logicznego. Opozycja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJONIZM (operacjonalizm)

  OPERACJONIZM (operacjonalizm) <łc. operatio = działanie) ang. operation{al)ism; fr. operationnisme, operationalisme; nm. Operation{cd)ismus

  metod. Zapoczątkowany przez P. W. Bridgmana kierunek w filozofii nauki postulu­jący, by pojęcia lub terminy naukowe były definiowane za pomocą opisu czynności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONOMATOID

   

  ONOMATOID (gr. ónoma = nazwa + eidos - obraz, postać, wzór)

  W terminologii T. Kotarbińskiego: w od­różnieniu od nazwy konkretnej, określanej jako nazwa rzetelna — nazwa pozorna, czyli taka, której desygnatami nie są ani rzeczy, aru osoby i która z tego powodu nie nadaje się na orzecznik w zdaniach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOGENEZA

   

  ONTOGENEZA (gr. td ón, óntos = byt, bytu + genesis = pochodzenie) ang. ontogenesis, ontogeny; fr. ontogenese, ontogenie; nm. Ontogenesis, Ontogenese, Ontogenie

  Termin pochodzenia angielskiego, z za­kresu teorii ewolucji; ontogenesis, o ile nie występuje jako synonim słowa ontogeny, dotyczy w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGIA

   

  ONTOLOGIA (nłc. , z gr. tó ón, óntos = byt, bytu + logos = słowo, nauka) nłc. ontosophia; ang. ontology; ix. ontologie; nm. Ontologie

  Nazwa wprowadzona przez R. Gocleniusa (1613), podjęta przez J. Clauberga (1646) jako antologia lub ontosophia, a nastę­pnie — przygodnie — przez G. W. Leibni­za, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGICZNY

   

  ONTOLOGICZNY ang. ontological; fr. ontologique; nm. ontologisch

  W odróżnieniu od -^ ontycznego — związany z teorią bytu, dotyczący -^ on­tologii.

  metaf. W przeciwstawieniu do logicz­nego (czyli myślowego), fenomenalnego — należący do kategorii bytu, dotyczący bytu.

   

  ONTYCZNY ón, óntos...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt

Do góry