Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OZNAKA

   

  OZNAKA gr. tó tekmerion; łc. signum; ang. symptom; fr. signe naturel (1, 3); nm. Anzeichen

  syn.-^ Znak (2) naturalny — rzecz lub zdarzenie występujące w naturalnym zwią­zku z inną rzeczą lub zdarzeniem, tak że na podstawie pierwszej można z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o znaj­dowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZEKANIE (predykacja)

   

  ORZEKANIE (predykacja) (gr. apóphansis; nłc. praedicatio; ang. predication; fr. predication; nm. Pradikation, Aussage

  log. Funkcja spełniana przez —> orze­cznik w zdaniu.

  W językoznawstwie: określenie dru­giej z dwóch podstawowych funkcji języ­ka, mianowicie funkcji predykatywnej (pierwszą z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZM

   

  ORGANIZM (gr. órganon = narzędzie, narząd) ang. organism; fr. organisme; nm. Organismus

  Układ biologiczny złożony z części (tj. z —> organów /1 /), które mogą spełniać od­rębne, lecz powiązane ze sobą funkcje.

  Całość społeczna, której rozliczne ele­menty są ze sobą powiązane ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZMALIZM (biologia organizmalna, koncepcja organizmalna)

   

  ORGANIZMALIZM (biologia organizmalna, koncepcja organizmalna) (tłum. nm. ) —> Organicyzm (1) w ujęciu L. von Bertalanffy'ego, podporządkowany -^ ogólnej teorii sytemów, traktujący —> organizm (1) jako system, w którym części składowe spełniają funkcje, jakie im przypadają ze względu na miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANON

   

  ORGANON (gr. órganon = narzędzie, in­strument)

  1. Órganon — tradycyjna (od czasów bi­zantyjskich) nazwa zbioru pism logicz­nych Arystotelesa, wyrażająca zgodnie z jego intencją traktowanie logiki jako „na­rzędzia myśli" wyłączonego z zakresu samej filozofii; zbiór ten obejmuje: Kategorie, Hermaneutyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORTOGENEZA

   

  ORTOGENEZA (gr. orthós = prosty + genesis = pochodzenie) ang. orthogenesis; fr. orthogenese; nm. Orthogenesis

  Jedna z koncepcji -^ ewolucjonizmu (2), według której rozwój filogenetyczny pew­nych grup organizmów ma charakter jednokierunkowy. Koncepcja ortogenezy za­kłada, że zasadnicze znaczenie w procesie —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZECZNIK

   

  ORZECZNIK (gr. tó kategoroiimenon, kategórema; nłc. praedicatum; ang. predicate; ix. predicat; nm. Pradikat

  log. Wyrażenie, za pomocą którego coś jest stwierdzane lub zaprzeczane o pod­miocie zdania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANICYZM

   

  ORGANICYZM (nłc. organicus - należy­cie urządzony, dobrze uporządkowany, z gr. organikós = służący za narząd lub narzędzie) ang. organicism; fr. organicisme; nm. Organizismus

  Określenie rozpowszechnione przez F. W. J. Schellinga {organisch — „organiczny" w przeciwstawieniu do „mechanicznego" —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA

   

  ORGANIZACJA (nłc. <organisatio> = urzą­dzenie, układ; wewnętrzna budowa orga­nizmu zwierzęcego lub roślinnego; forma urządzenia gospodarstwa, stowarzysze­nia itp. — całego społeczeństwa) ang. organization; fr. organisation; nm. Organisation

  Całość złożona z części przyczyniają­cych się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPTYMIZM

   

  OPTYMIZM (łc. Optimus = najlepszy) ang. optimism; fr. optimisme; nm. Optimismus

  Termin użyty po raz pierwszy prawdopo­dobnie przez francuskich jezuitów (1737) w odniesieniu do doktryny G. W. Leibniza, w szczególności zaś — w związku z jego określeniem świata jako Optimum lub też...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt

Do góry