Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PARTYCJA

   

  PARTYCJA <łc. <partitio> = podział; dzie­lenie) gr. merismós; ang. partition; fr. partition; rrm. Partition, Teilung

  Klasyfikacja rzeczowa, tj. podział doko­nywany — najczęściej w myśli — na ja­kimś —> zbiorze (2) w sensie kolektyw­nym, a więc podział jakiejś całości na czę­ści przestrzenne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTYCYPACJA

   

  PARTYCYPACJA (nłc. <participatio> = bra­nie w czymś udziału, uczestnictwo, udział, jako tłum. gr. <metheksis> (1) = uczestnicze­nie, uczestnictwo) ang. participation; fr. participation; nm. Partizipation (1), Teilnahme, Teilhabe

  metaf. Termin ogólny wyrażający szcze­gólną relację ontyczną, w której...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALOGIZM

   

  PARALOGIZM (gr. <paralogismós> = [ro­zumowanie] przeciwko rozumowi, mijają­ce się z rozumem) ang. paralogism; fr. paralogisme; rm\. Paralogismus, Fehlschlufi

  log. Rozumowanie niepoprawne, zwła­szcza — w odróżnieniu od -^ sofizmatu — takie, w którym nieświadomie naruszo­no prawa logiki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALELIZM

   

  PARALELIZM (gr. parallelismós = zesta­wienie, porównanie — neologizm utwo­rzony od pardllelos - równoległy, dający się zestawiać, porównywać) ang. parallelism (psychophysical parallelism III); fr. paralldisme (parallelisme psychophysiologicjue, p. psychophysicjue IIl); nm. Parallelismus (psychophysischer...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTEIZM

   

  PANTEIZM (gr. pan = wszystko + theós = Bóg) nłc. pantheismus; ang. pantheism; fr. pantheisme; nm. Pantheismus

  Termin wprowadzony na pocz. XVm w. przez J. Tolanda (1705, pantheist — „panteista"; wkrótce potem, w 1709 r., pojawiło się słowo pantheism).

  Ogólna nazwa doktryn utożsamiających Boga ze światem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADOKS

   

  PARADOKS (gr. parddoksos = mijający się z mniemaniem, nieoczekiwany) ang. paradox; fr. paradoxe; nm. Paradoxon, Paradoxie

  1. Rozumowanie, którego przesłanki ja­ko takie są oczywiste, ale wskutek nie­ostrości wyrażeń prowadzą do wniosków afirmujących sprzeczność; syn.—» antyno­mia (1). Rozumowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADYGMAT

   

  PARADYGMAT (nłc. <paradigma> (1) = przykład, wzór, z gr. parddeigma = wzór, model) ang. paradigm; fr. paradigme; nm. Paradigma

  Termin zapożyczony z językoznawstwa, wprowadzony do filozofii nauki przez Th. S. Kuhna (1962).

  W językoznawstwie: paradygmat gra­matyczny — zespół form deklinacyjnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANPSYCHIZM

   

  PANPSYCHIZM <gr. pan = wszysko + psyche = tchnienie, dusza) ang. panpsychism; fr. panpsychisme, pampsychisme; nm. Panpsychismus, Pampsychismus

  filoz. przyr., metaf. Doktryna przyjmują­ca, że wszelka materia jest nie tylko oży­wiona (—> hylozoizm), lecz także jest natu­ry psychicznej, której najpełniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALINGENEZA

   

  PALINGENEZA (gr. = od­rodzenie, rozpoczęcie nowego życia po śmierci, od palin = znowu + genesis = po­wstanie) ang. palingenesis; fr. palingenesie, palingenese; nm. Palingenesie

  1. Powtórne powstanie (które może się powtarzać w nieskończoność):

  świata, np. w teorii -^ wiecznych po­wrotów (stoicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSOMATYZM

   

  PANSOMATYZM <gr. pan = wszystko + sóma = ciało)

  metaf. Odmiana —> materializmu (Ic) re­prezentowana przez T. Kotarbińskiego, we­dług którego wszystko, co istnieje, ma ce­chy fizyczne. —> Reizm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt

Do góry