Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PERSONALIZACJA

   

  PERSONALIZACJA (tłum. fr. <personnalisation>, z nłc. personalis = osobisty) Termin Teilharda de Chardin oznaczający:

  rozwój osoby ludzkiej, który polega na: a) rozwoju indywidualnym, b) zacieś­nianiu i pogłębianiu więzi z innymi ludźmi, c) zachowywaruu i zacieśnianiu jedności z Najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEPCJA

   

  PERCEPCJA (łc. <perceptio> = zbieranie, ujmowanie; poznanie) gr. aisthesis (= per­cepcja zmysłowa); ang. perception; fr. perception; rim. Perzeption, Wahrnehmung

  1. t. pozn. Bezpośrednie i zarazem na­oczne ujęcie poznawcze czegoś.

  Rozróżnia się:

  percepcję zewnętrzną — syn.-^ spostrzeganie (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEPCJONIZM

   

  PERCEPCJONIZM (łc. perceptio = zbiera­nie, ujmowanie; poznanie) ang. perceptionism; fr. perceptionnisme; nm. Perzeptionnismus, Perzeptionalismus

  t. pozn. Stanowisko wyrażające się w tezie, że spostrzeżenie zmysłowe bez­pośrednio kontaktuje podmiot z rzeczy­wistością względem niego zewnętrzną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERFEKCJONIZM (perfekcjoryzm)

   

  PERFEKCJONIZM (perfekcjoryzm) <łc. perfectio = doskonałość) ang. perfedionism; fr. perfectionnisme; nm. Perfektionismus, Perfektiobilismus, Volkommenheits theorie

  et. Odmiana—> eudajmonizmu utożsa­miająca —> szczęście z -^ doskonałością (2) moralną, zwłaszcza indywidualną. Perfekcjonizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERFORMANCJA

   

  PERFORMANCJA (ang. <performance> = dokonanie, osiągnięcie, odegranie (roli), od nłc. performo = przekształcam, kształtu­ję inaczej) fr. performance; nm. Performanz

  Termin zastosowany przez N. Chomsky'ego (1965) na określenie bieżącego uży­cia mowy w konkretnych sytuacjach. Na dokonawczą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARUZJA

   

  PARUZJA (gr. <iparousia> = obecność, przy­bycie) ang. parousia; nm. Parusie, Gegenwart

  U Platona: obecność -^ idei (la) w rze­czach podpadających pod zmysły.

  W chrześcijaństwie — powtórne przyj­ście Chrystusa na sąd ostateczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASYWIZM

   

  PASYWIZM (nłc. passivus = bierny) ang. passivity; fr. passivite; nm. Passivismus, Passwitłit

  Postawa i zarazem stanowisko teorety­czne wyrażające się w twierdzeniu, że bierność jest bardziej godna zalecenia niż działanie. Na przykład w etyce pasywizm wyraża się w haśle niesprzeciwiarua się złu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAPSYCHOLOGIA

   

  PARAPSYCHOLOGIA (gr. para = obok + ->'psychologia') ang. parapsychology, parapsychics, psychici all research (= poszu­kiwania psychiczne); fr. parapsychologie, metapsychologie, la metapsychologie; run. Para­psychologie, Metapsychik

  Dziedzina badań z pogranicza psychologii, miająca za przedmiot zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARENKLIZA

   

  PARENKLIZA (gr. <parekklisis> = odchy­lenie) ang. parenklisis, dinamen

  W fizyce epikurejskiej — charakterysty­czna właściwość znajdujących się w cią­głym ruchu i poruszających się w próżru atomów: wykazują one zdolność minimal­nego odchylania się od linii prostej na sku­tek drgnięć, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARONIMY

   

  PARONIMY (gr. <tó parónyma> (1) = przy­domki) łc. paronyma (1); nłc. denominativa (1); ang. paronyms; fr. paronymes; nm. Paronyme

  U Arystotelesa {Kateg., 1 a 12): w od­różnieniu od —> homonimów (1) i -^ syno­nimów (1) — rzeczy, których nazwy są de­rywatami (wyrazami pochodnymi), utwo­rzonymi od nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry