Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    PODPRZECIWIEŃSTWO

     

    PODPRZECIWIEŃSTWO gr. hypenantion (Aleksander z Afrodyzji); nłc. subcontrarietas; ang. subcontrary; fr. subcontmriete; nm. subcontrare Gegensatz

    W logice tradycyjnej: jeden ze stosun­ków między zdaniami kategorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, określanych przez tzw. prawa —> opozy­cji (2) (—>...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /685

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PNEUMATOLOGIA (pneumatyka)

     

    PNEUMATOLOGIA (pneumatyka) pneumatikós = mający naturę powietrza, duchowy + logos = słowo, nauka) nłc. pneumatologia; ang. pneumatology; fr. pneumatologie; nm. Pneumatologie

    Nauka o duszy ludzkiej, w szczególno­ści o duszy wegetatywnej i zmysłowej. Ter­min ten używany był przed pojawieniem się...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 297

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PODSTAWIANIE

     

    PODSTAWIANIE ang. substitution; fr. substitution; nm. Substitution, Einsetzung, Ersetzung

    log. Umieszczenie w jakiejś -> formule (nazwowej lub zdaniowej) zamiast -> zmien­nej — wyrażenia należącego do tej samej co owa zmienna —> kategorii semantycz­nej. Reguła podstawiania {rule of substitu­tion) należy...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /445

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PNEUMATYCY

     

    PNEUMATYCY (gr. = ma­jący naturę powietrza, natchnieni, udu­chowieni) ang. pneumatics; fr. les pneumatiques; rmi. Pneumatiken

    W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: jeden z trzech stopni uduchowienia czło­wieka (obok —> psychików i —> somatyków /hylików/)...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /464

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PODŚWIADOMOŚĆ

     

    PODŚWIADOMOŚĆ ang. the subconscious, subconsciousness; fr. le subconscient, subconscience; nm. Unterbewufite, Unterbe-wufitsein

    1. Termin wprowadzony do psychoana­lizy przez M. Dessoira na określenie war­stwy psychiki umiejscawianej pomiędzy świadomością spontaniczną a —> nieświa­domością (1). W...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 181

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    POCZYTALNOŚĆ

     

    POCZYTALNOŚĆ ang. accountableness; fr. discernement; nm. Zurechnungsfdhigkeit

    et., psych. Właściwość podmiotu działa­nia polegająca na tym, że dany akt moral­ny można do niego odnieść jako do świa­domego sprawcy, na tej podstawie, iż jest on zdolny zdawać sobie sprawę ze znacze­nia swego czynu i...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /483

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PODZIAŁ (LOGICZNY)

     

    PODZIAŁ (LOGICZNY) gr. diairesis; łc. divisio; ang. division; fr. division; nm. Einteilung

    metod. Przeprowadzana w myśli opera­cja na jakimś zbiorze, zazwyczaj tożsa­mym z -^ zakresem jakiejś nazwy, polega­jąca na wyróżnieniu w nim co najmniej dwóch podzbiorów, zwanych członami podziału; także: wynik...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 541

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PODMIOT

     

    PODMIOT gr. kafepinoian, tó hypokeime­non; nłc. subiectum (dosłowny przekład polski brzmiałby: podrzutek); ang. subject; fr. le sujet; nm. Subjekt

    1. metaf. Nosiciel czegoś, to, w czym coś tkwi, w czym coś jest zawarte, czem.u coś przysługuje (-> substancja /1 /).

    Łc. subiectum jako odpowiednik gr...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 346

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    POJĘCIE

     

    POJĘCIE gr. ennoia, idea, logos; łc. notio; nłc. conceptio, conceptus, ratio, idea; ang. concept, conception, notion, idea; fr. concept, notion, idee; run. Begrijf, Idee

    1. psych., t. pozn. W tradycji filozofii kla­sycznej: czysto myślowe —> przedstawie­nie (1) sobie czegoś wraz z jego immanantną -^...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /4 279

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PLURALIZM

     

    PLURALIZM (łc. pluralis = mnogi) ang. pluralism; fr. pluralisme; nm. Pluralismus

    Przeciwstawne —> monizmowi stanowi­sko metafizyczne (niekiedy kosmologicz­ne, epistemologiczne), według którego rzeczywistość nie daje się sprowadzić do jakiejś jednej zasady konstytutywnej, jak­kolwiek istniejące w niej...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 259

    praca w formacie txt

Do góry