Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POLISYLOGIZM

   

  POLISYLOGIZM (gr. polys = liczny -i-syllogismós = wniosek) nłc. polysyllogismus; ang. polysyllogism; fr. polysyllogisme; nm. Polysyllogismus

  log. Rozumowanie obejmujące wiele powiązanych ze sobą —> sylogizmów, tak iż wniosek pierwszego (prosylogizmu) jest jedną z przesłanek drugiego (episylogizmu)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLE PSYCHOLOGICZNE

   

  POLE PSYCHOLOGICZNE ang. psychological field; fr. champ psychologique; nm. psych{olog)isches Feld

  psych. Obszar wyznaczony przez ogół określonych zjawisk, faktów itp., zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, będący czymś w rodzaju boiska dla zmiennego i ruchomego układu sił, w które uwikłany jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITEIZM

   

  POLITEIZM (gr. polys = liczny + theós = Bóg) nłc. polytheismus; ang. polytheism; £r. polytheisme; nm. Polytheismus

  Ogólna nazwa doktryn lub religii przyj­mujących istnienie wielu bogów. vs—> Mo­noteizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLE ŚWIADOMOŚCI

   

  POLE ŚWIADOMOŚCI ang. field/area of consciousness; fr. champ de conscience; nm. Bewuf Stseinsumfang

  W psychologii introspekcyjnej: ogół zjawisk psychicznych, które są aktualnie obecne w —> świadomości (2).

  W psychologii postaci: ogół przedsta­wień, które mieszczą się między dwoma danymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA

   

  POLITYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka rządzenia państwem, od polis = miasto-państwo) nłc. politica [sc. ars]; ang. politics; fr. la politique; run. Politik

  W koncepcjach sofistów i u Platona: dział etyki obejmujący problematykę ży­cia w polis. Podobnie współcześnie słowo „polityka" w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIFILETYZM

   

  POLIFILETYZM polys = liczny + phyle = plemię, szczep) ang. polyphyletism, polyphyletic evolution; fr. polyphyletisme; rmi. Polyphylie

  biol. Pogląd, według którego gatunłd ro­ślin lub zwierząt, a w szczególności ludz­kość jako gatunek, pochodzą od kilku róż­nych grup pierwotnych. z;s~>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIGENIZM

   

  POLIGENIZM (gr. polys = liczny + genos = ród) ang. polygenism, polygenic theory; fr. polygenełisme, polygenisme; nm. Polygenismus

  Pogląd antropogenetyczny, według którego ludzkość nie pochodzi od jednej pary rodziców, gdyż z punktu widzenia teorii ewolucji bardziej prawdopodobne jest równoczesne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMORFIZM

   

  POLIMORFIZM (gr. polys = liczny + morphe = kształt) ang. polymorphisme; fr. polymorphisme; nm. Polymorphie

  Wielopostaciowość czegoś, np. bytu, ży­cia, osobowości.

  1. Polimorfizm antropologiczny — po­gląd, że człowiek jest istotą niejednorod­ną, wielopostaciową, której różne aspekty objawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODOBIEŃSTWO

   

  PODOBIEŃSTWO gr. homoiosis, homónoia (Arystoteles), analogia; łc. similitudo; ang. similarity, resemblance, likeness; fr. similitude, ressemblance; nm. Ahnlichkeit

  —> Relacja (2) (zwrotna i symetrycz­na) między przedmiotami, które pod pew­nym względem są takie same. Bliskoznaczniki: —> izomorfizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPORZĄDKOWANIE

   

  PODPORZĄDKOWANIE nłc. subordinatio (1,2), subalternatio (3); ang. subordination (1, 2), subalternation (3); fr. subordination (1, 2), subalternation (3); nm. Subordination (1, 2), Unterordnung (1, 2, 3), Subalternation (3)

  1. metaf. Relacja co najmniej dwuczło­nowa, łącząca byty, z których drugi jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry