Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PORUSZYCIEL (czynnik poruszający)

   

  PORUSZYCIEL (czynnik poruszający) gr. tó kinoun; nłc. movens; ang. mover

  filoz. przyr., metaf. Pojęcie scholastyczne o rodowodzie Arystotelesowskim, ozna­czające zasadę ruchu w jakimkolwiek porządku {syn.^> motor). Może to zatem być:

  poruszyciel nieruchomy {movens non motum), czyli -^ motor (a)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZĄDEK

   

  PORZĄDEK gr. taksis; łc. ordo; nłc. ordinatio; ang. order, fr. ordre; nm. Ordnung

  log. Właściwość zbioru polegająca na tym, że między jego elementami zachodzi -^ relacja (2) porządkująca {ordering relation) (liniowo) albo częściowo porządkująca.

  metaf. —> Jedność (1) w —> wielośd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSIADANIE

   

  POSIADANIE gr. hetsis, echein (1) (Ary­stoteles); łc. habitus (1); ang. state; fr. l'avoir; nm. Sichverhalten, Besitz

  1. metaf Mienie (habitus entitativus) — jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -^ kategorii (1) bytu, mianowicie -^ przypadłość (1) relacyjna wyróż­niana ze względu na coś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPĘD

   

  POPĘD gr. horme, hórmema; łc. impulsus, instindus naturalis; ang. instinct; fr. impulsion, pulsion, instinct; nm. Trieb

  Termin używany zamiennie lub bli­skoznacznie z terminem -> „motyw" (I-I, 1-2), a nieraz także z terminem —> „in­stynkt" (1, 3,4).

  psych. Stan pobudzenia organizmu będący niezbędnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRAWNOŚĆ

   

  POPRAWNOŚĆ ang. correctness, validity; fr. correction; nm. Korrektheit, Richtigkeit

  metod. Zgodność z regułami, obowiązu­jącymi normami, w szczególności: sen­sowność wyrażeń języka, ich jednoznacz­ność, precyzyjność itd.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRZEDNIK

   

  POPRZEDNIK gr. prótasis; nłc. antecedens; ang. antecedent; fr. l'antecedent; nm. Antecedent

  log. Pierwszy człon —> implikacji, znaj­dujący się przed -^ następnikiem (1).

  log. Pierwszy człon pary uporządko­wanej (tj. relacji).

  vs^ Następnik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość)

   

  POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość) (gr. polys = liczny + typos = odbicie, obraz) ang. polytypic (= politypiczny); fr. polytypisme; nm. polytypisch (= politypiczny)

  W filozofii biologii: właściwość pojęć biologicznych odmienna od ich to—> mo-notypiczności; dana klasa indywiduów jest wielotypowa w relacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAR

   

  POMIAR ang. measurement, measure; fr. mesure; nm. Messung, Yermessung

  metod. Czynność polegająca na usta­leniu liczby przyporządkowanej danemu przedmiotowi według pewnej skali danej wielkości.

  metod. Ogół konstrukcji pojęciowych stanowiących podstawę pomiaru w po­wyższym znaczeniu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIREALIZM

   

  POLIREALIZM (gr. polys = liczny + nłc. realis = rzeczowy, odnoszący się do rze­czy) fr. polyrealisme

  Szczególna odmiana —> pluralizmu, we­dług której istnieje wiele porządków rze­czywistości niewspółmiernych ze sobą i nie dających się sprowadzić do wspólnego mianownika, takich jak rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKÓJ

   

  POKÓJ gr. eirene; łc. pax; ang. peace; fr. pace nm. Friede

  Stan zgody między ludźmi w życiu spo­łecznym — między członkami rodzin, członkami różnych grup, między strona­mi czy obozami, między narodami. Ażeby zgoda mogła być rzeczywista i prawdzi­wa, powinna polegać nie tyle na umowach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt

Do góry