Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POWSZECHNIKI (uniwersalia)

   

  POWSZECHNIKI (uniwersalia) nłc. universalia; ang. universals; fr. les universaux; nm. Universalien (1), das Allgemeine (2)

  1. t. pozn., mełaf. W przeciwstawieniu do —> transcendentaliów (2) > pojęcia (Ib) uniwersalne (powszechne) oraz odpowia­dające im -^ nazwy (Aa) ogólne, które da­ją się orzekać o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE

   

   

  POZNANIE gr. gnósis, heidesis; łc. cognitio; ang. knowledge, cognition; fr. connaissance; nm. Erkenntnis

  1. psych., t. pozn. Jako czynność (po­znawanie): intencjonalne przyjęcie przedmiotu przez podmiot, równoznacz­ne z nadaniem mu nowego (intencjonal­nego) sposobu istnienia w psychice. Po­znanie ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /4 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie)

   

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie) (tłum. nłc. , będą­cego z kolei tłumaczeruem gr. ) gr. hypotheoriia; ang. postpredicaments; fr. postpredicaments; nm. Postpradikamente

  W logice tradycyjnej: pięć pojęć lub rela­cji rozpatrywanych szczegółowo w koń­cowych rozdziałach (X-XV) Kategorii Ary­stotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM

   

  POZYTYWIZM (fr. z nłc. positivus — oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwierdzający) nłc. positivismus; ang. positivism; nm. Positivismus

  Termin pochodny od positif, przejęty przez A. Comte'a (1830) od saint-simonistów.

  1. -> Filozofia pozytywna (positwe Philosophie) A. Comte'a, nazywana też...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTMODERNIZM

  POSTMODERNIZM <łc. post = po + » 'modernizm') ang. postmodernism; fr. postmodernisme; nm. Postmoderne

  Formacja kulturowa schyłku XX w., o cha­rakterze reaktywnym, gdyż nastąpiła po formacji modernistycznej i wyrosła z kry­tyki współczesnej cywilizacji z jej tradycją oświeceniową i zakorzenieniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSSIBILLA

   

  POSSIBILLA (nłc. <possibilia> = rzeczy możliwe)

  metaf. Byty, które nie istnieją realnie, ale mogą zaistnieć — z tej racji, że w ich poję­ciu nie ma żadnej sprzeczności. —> Możli­wość (1, 3,4).

  Rozróżnia się:

  pure possibilia — byty czysto możliwe, które nigdy nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAĆ

   

  POSTAĆ ang. shape, form; fr. forme; nm. Gestalt

  psych. Podstawowe pojęcie -> psycholo­gii postaci, wskazujące na organizację ele­mentów, strukturę lub konfigurację, które tworzą pewną całość. Ponieważ pojęcia fi­gury, struktury, całości nie odpowiadają dokładnie treści tego pojęcia, określa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA

   

  POSTAWA ang. attitude; fr. attitude; nm. Attitude, Haltung, Stellung

  psych., soc. Względnie stałe, wykształ­cone w toku indywidualnego życia i spo­łecznego rozwoju człowieka jego usto­sunkowywanie się do określonego przed­miotu, np. do jakiejś rzeczy, osoby, sytu­acji, idei. Ustosunkowanie to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

   

  POPULACJA (łc. populatio = zaludnie­nie) ang. population; fr. population; nm. Population

  biol. Naturalna realna jednostka by­towania, rozmnażania, adaptacji i ewolu­cji gatunku. Jedna populacja może stano­wić jeden -^ gatunek (3). Populację chara­kteryzuje się przez: zajmowanie określo­nej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘP

   

  POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

  Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt

Do góry