Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRAKSIS

   

  PRAKSIS (gr. praksis = działanie)

  Termin używany na oznaczenie klasy działań zmierzających do jakiegoś kon­kretnego celu (należących do -> prakty­ki III), w przeciwstawieniu do „teorii", niekiedy do gnósis (= poznania) lub do heksis (habitus). Praksis oznacza przede wszystkim aktywność spontaniczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAEAMBULA FIDEI

   

  PRAEAMBULA FIDEI to, co poprzedza wiarę, przesłanki wiary)

  teol. Dane rozumowe poprzedzające przyjęcie wiary (chrześcijańskiej), a mające na celu wykazanie wiarygodności Objawienia. Wyróżnia się trzy podstawowe przesłanki wiary: istnienie Boga, możli­wość Objawienia, faktyczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻĄDANIE

   

  POŻĄDANIE gr. dioksis; łc. appetitus, desiderium; nłc. concupiscentia; ang. concupiscence, desire; fr. desir; nm. Begehren

  Termin ten w użyciu filozoficznym nie ma zabarwienia pejoratywnego, tak jak w języku potocznym.

  metaf. Dążenie ku poznanemu -> dobru (2, 3B), bądź to poznawalnemu zmysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTSTRUKTURALIZM

   

  POSTSTRUKTURALIZM <łc. post = po + —> 'strukturalizm') ang. poststructuralism; fr. poststructuralisme; nm. Poststrukturalismus

  Odmiana -^ postmodernizmu, jaka się ukształtowała we Francji (m. in. M. Foucault, J. Derrida), wywodząca się z kryty­cznej reakcji na strukturalizm, z którego w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM BOSKI

   

  POZYTYWIZM BOSKI

  teol. Uznawanie religii objawionej (pozytywnej), w przeciwstawieniu do reli­gii rozumowej głoszonej przez —> racjona­lizm (6).

  et. syn.-^ Teonomizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTULAT

   

  POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

  1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM PRAWNY

   

  POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

  a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

   

  POTRZEBA ang. want, need; fr. besoin; nm. Bedurfnis

  psych. Brak czegoś powodujący zwy­kle aktywność, która zmierza do jego usu­nięcia. Potrzeba w tym znaczeniu spełnia funkcje -^ motywu (I-I).

  psych. Napięcie wywołane w organi­zmie przez brak w powyższym znaczeniu (2); syn.—> popęd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNY

   

  POZYTYWNY (nłc. <positivus> = oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwier­dzający) ang. positive; fr. positif; nm. positiv: bejahend (1), vorhanden (3), tatsdchlich (4), wirklich (5a), ausdrucklich (5b), zuver-Idssig (5d)

  W przeciwstawieniu do negatywne­go — potwierdzający, przyjmujący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚĆ

   

  POWINNOŚĆ ang. duty; fr. le devoir; ran. Schuldigkeit, das Sollen

  et. —> Obowiązek potraktowany jako fakt, dany pierwotnie w tzw. doświadczeniu moralnym, korelatywny z —> dobrem (3) (wartością), które podmiot rozpoznał jako godne zaafirmowania. Rozróżnia się:

  powinność podmiotową — wymagania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt

Do góry