Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRESTABILIZM

   

  PRESTABILIZM (nłc. praestabilitus = z gó­ry ustanowiony) ang. praestabilism; fr. prestabilisme; nm. Prastabilismus

  metaf. Pogląd G. W. Leibniza, przyjmujący —> harmonię przeciwstawną {harmonia praestabilita).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREADAPTACJA

   

  PREADAPTACJA <łc. prae- = wprzód + nłc. adaptatio = przystosowanie) ang. preadaptation; fr. preadaptation

  Mol. Termin Ch. B. Dayenporta przyjęty na określenie przystosowania się pew­nych organizmów do warunków życia bez uprzedniego wpływu owych warunków na te organizmy.

  Teoria preadaptacji została...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESUPOZYCJA

   

  PRESUPOZYCJA (łc. prae- = wprzód + nłc. suppositio = podkładanie) ang. presup-position; fr. presupposition; nm. Prasupposition

  1. log. Zdanie, którego prawdziwość jest warunkiem koniecznym prawdziwości lub fałszywości innego zdania: (p a ~p) —> q. —> Implikacja.

  2. metod., psych. Sąd nie wyrażony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKABILIA

   

  PREDYKABILIA (nłc. = orzecznik!) gr. kategoroumena; ang. predicables; fr. predicables; nm. Predikabilien

   

  1. W logice tradycyjnej: pięć pojęć, za pomocą których od czasów Porfiriusza ustalano odmienność różnych sposobów przysługiwania orzecznika podmiotowi {modi praedicandi), konieczną zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREWIDYZM

   

  PREWIDYZM (łc. praevidere = przewidy­wać)

  t. pozn. Termin zaproponowany przez W. Biegańskiego na określenie projektowa­nej przez niego teorii poznania, budowanej przy założeniu, że poznanie nie tyle od­zwierciedla rzeczywistość, co ją przewiduje.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKAMENTY

   

  PREDYKAMENTY (nłc. = kategorie logiczne (Arystoteles)) ang. predicaments; fr. predicaments; nm. Predikamenten

  syn.-^ Kategorie; utworzony na pniu ła­cińskim równoznacznik greckiego słowa kategoriai, rozpowszechniony od czasów średniowiecza.

   

  PRAEDICAMENTA (nłc. = kategorie logiczne) —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIORYZM

   

  PROBABILIORYZM (łc. probabilior = bar­dziej prawdopodobny) ang. probabiliorism; fr. probabiliorisme; nm. Probabiliorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, stwierdzający, że człowiekowi przysługuje możność postępowania niezgodnego z normą —> prawa (IC) pozytywnego, co do której zachodzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDZIWOŚĆ

   

  PRAWDZIWOŚĆ łc. yeritas; ang. truth-fulness; fr. verite; nm. Wahrheit

  1. t. pozn. Prawdziwość w sensie logi­cznym — relacjonalna cecha językowych struktur asertywnych (ściśle biorąc cecha taka przysługuje jedynie osądom /!/, zdaniom zaś o tyle, o ile są językowymi odpowiednikami sądów). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYCYZM

   

  PRAKTYCYZM (tłum. nm. , z gr. praktikós = czynny, rzeczowy)

  Ogólna nazwa przyznawana doktry­nom filozoficznym i religijnym głoszącym niewystarczalność -^ systemów moralnych i w ogóle wszelkiego teoretyzowania w dzie­dzinie moralności oraz konieczność dopeł­nienia teoretycznych wskazań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYCYZM

   

  PRAGMATYCYZM pragmatikós = zdolny do działania) ang. pragmaticism; fr. pragmaticisme

  —> Pragmatyzm (1) Ch. S. Peirce'a w jego własnej terminologii, nazwany tak przez niego (1905) dla odróżnienia od pragmaty­zmu W. Jamesa i innych pragmatystów. W ujędu Peirce'a o kryterium prawdy sta­nowi teoretyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry