Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRÓG

   

  PRÓG ang. threshold; fr. seuil; nm. Schwelle

  psych. Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKCJA

   

  PROJEKCJA (łc. proiectw = rzucanie przed siebie) ang. projection; fr. projection; nm. Projektion

  psych. Mechanizm obronny oparty na represji (—> wyparcie), polegający na przy­pisywaniu innym własnych nie akcep­towanych przez siebie cech, postaw lub motywów.

  t. pozn. Jeden z etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM

   

  PROBLEM (gr. = to, co się ma przed sobą, przeszkoda, pytanie) łc. quaestio; ang. problem; fr. probleme; nm. Problem

  Zagadnienie teoretyczne, tj. pytanie typu: „jaki jest stan rzeczy?", lub praktycz­ne, tj. pytanie typu: „jak postępować, żeby osiągnąć zamierzony stan rzeczy?". Roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKAT

   

  PREDYKAT (nłc. praedicatum = orzecze­nie, od łc. praedicare = orzekać) gr. tó kategoroumenon, kategórema; ang. predicate; fr. predicat; nm. Predikat, Begriffsausdruck, Begriffswort (G. Frege)

  1. log. Wyrażenie, które jest —> funktorem (1) współtworzącym razem z -^ na­zwami jedną lub kilkoma) -^ zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWIDŁOWOŚĆ

   

  PRAWIDŁOWOŚĆ łc. consecjuentia; ang. regularity; fr. regularite; nm. Regelmdfiigkeit, Gesetzmdfiigkeit

  Stale powtarzające się współzależności cech i zdarzeń, które występują w rzeczy­wistości, wyrażane bądź ilościowo, bądź jakościowo przez prawa, reguły. Zgod­ność twierdzeń uznawanych za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIZM

   

  PROBABILIZM (łc. probabilis = prawdo­podobny) ang. probabilism; fr. probabilisme; run. Probabilismus

  1. t. pozn. Doktryna kwestionująca war­tość poznania, odbiegająca jednak zarówno od skrajnego -^ sceptycyzmu (1), jak i od teoriopoznawczego ^ dogmatyzmu (2). Według probabilizmu teoriopoznawczego umysł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREEGZYSTENCJA

   

  PREEGZYSTENCJA <łc. prae- = wprzód + nłc. existentia = istnienie) ang. preexistence; fr. preexistence; nm. Praexistenz

  Istnienie kogoś lub czegoś poprzedzają­ce jego obecne istnienie, a konkretniej — istnienie duszy człowieka przed zaistnie­niem jego ciała. Preegzystencja może doty­czyć albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO

   

  PRAWO gr. nómos, arche (2); łc. lex (= pra­wo przedmiotowe, treść prawa), ius (= pra­wo podmiotowe), principium (2); ang. law, right, principle (2, 4); fr. loi, le droit, principe (2, 4); nm. Gesetz, Recht, Grund (2), Prinzip (2), Grundsatz (4)

  1. Rozumne ustalenie obowiązującego po­rządku. W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFERENCJA

   

  PREFERENCJA (fr. z łc. praeferre = stawiać coś ponad czymś) ang. preference; nm. Preferenz

  W teorii decyzji: relacja porządkująca zbiór wartości przypisywanych wynikom działania, a za ich pośrednictwem — sa­mym działaniom (wyżej ceni się to działa­nie, które przynosi lepszy wynik).

  Rozróż­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

   

  PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. law of excluded middle; fr. principe de milieu exclu

  log. W tradycyjnej logice nazywane tertium non datur, zapisywane w niej: „A jest B lub A nie jest B" — jedno z praw klasy­cznego —> rachunku zdań, mające formę: „p V ~p", gdzie p reprezentuje dowolne zdanie, np. „Pada lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt

Do góry