Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZESŁANKA

   

  PRZESŁANKA gr. prótasis, lemma; łc. praemissa; ang. premise, premiss; fr. premisse; nm. Pramisse, Yordersatz

  log. Zdanie przyjęte w rozumowaniu ja­ko podstawa do uznania —> wniosku. Wy­różnia się przesłanki ostateczne, tj.:

  aksjomaty — w naukach formalnych,

  twierdzenia oparte bezpośrednio na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDWIEDZA

   

  PRZEDWIEDZA nłc. praesdentia; ang. prescience, fore-knowledge; fr. prescience; nm. Prescienz, Vorherwissen

  t. pozn. Wrodzona znajomość czegoś, wiedza aprioryczna.

  teol. Doskonała znajomość rzeczy przyszłych — jeden z atrybutów tradycyj­nie przyznawanych Bogu. Boska przedwiedza wynika z Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWIEŃSTWO

   

  PRZECIWIEŃSTWO gr. to enantion, enantia (Arystoteles), enantiótes; nłc. contrarietas; ang. contrary; fr. contrariete, le contraire; nm. Gegensatz, Gegenteil

  1. log. Stosunek między zdaniami kate­gorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, z których jedno jest ogólno-twierdzące (SaP — każde S jest P), a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTRZEŃ

   

  PRZESTRZEŃ łc. spatium; ang. space; fr. espace; nm. Raum

  1. filoz. przyr. Przestrzeń absolutna (wyimaginowana) — rozciągły, nie mający granic zbiornik, w którym mie­szczą się wszystkie ciała (Wszechświat) z pominięciem ich samych; -^ próżnia.

  Przestrzeń euklidesowa — śro­dowisko jednorodne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŻYCIE

   

  PRZEDŻYCIE  

  Termin P. Teilharda de Chardin przyjęty na oznaczenie tej fazy ewolucji, która poprze­dziła pojawienie się organizmów żywych, w której jednak dokonywały się na poziomie molekularnym przemiany pociągające za so­bą wytworzenie się form materii nadających się do ożywienia, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWSTAWNOŚĆ

   

  PRZECIWSTAWNOŚĆ gr. antikemena; nłc. oppositio, antiperistasis (F. Bacon); ang. opposition; fr. opposition; nm. Gegensatz, Gegensetzung, Opposition

  metaf. Uwyraźnienie nietożsamośd dwóch -> stanów (1) bytowych przez zastosowanie do nich pojęcia —» sprzecznośd (2), która jako dotycząca -^ bytu i ~>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKŁADALNOŚĆ

   

  PRZEKŁADALNOŚĆ ang. translatability; fr. traduisibilite; nm. Ubersetzbarkeit

  metod. -^ Relacja (2) równoważnościo­wa {equivalence relation) zachodząca mię­dzy wyrażeniami tego samego języka lub między wyrażeniami różnycłi języków. Przykładem takiej relacji jest stosunek równości między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECZENIE

   

  PRZECZENIE gr. apóphasis; łc. negatio; ang. negation, denial; fr. negation; nm. Negation, Yerneinung

  log. syn.-> Negacja.

  U I. Kanta: Negation — jedna z trzech kategorii jakości (obok realności i ograni­czenia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI

   

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI ang. threshold of consciousness; fr. seuil de la conscience; nm. Schwelle des Bewufitseins, Bewufitseinsschwelle

  W psychoanalizie: granica między zja­wiskami aktualnie uświadamianymi sobie przez podmiot i zjawiskami (procesami) psychicznymi nie uświadamianymi. Gra­nica ta dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMETEIZM

   

  PROMETEIZM (od imienia mitycznego bohatera greckiego, Prometeusza, który nauczył ludzi umiejętnego używania og­nia, sztuk i rzemiosł) fr. prometheisme

  Twórcza, dynamiczna postawa człowie­ka wobec zastanej rzeczywistości i samego siebie, mobilizująca go do opanowywarua i przekształcania świata; także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt

Do góry