Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI

   

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI ang. depthpsychology; fr. psychologie en profondeur, psycho­logie des profondeurs, psychologie abyssale; nm. Tiefenpsychologie

  Ogólna nazwa teorii psychologicznych, których przedmiotem są zjawiska zacho­dzące w —> nieświadomości (1). Należą tu: —> psychoanaliza (1) S. Freuda, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

   

  PSYCHOANALIZA psyche = dusza + andlysis = rozkładanie, rozbiór) ang. psychoanalysis; fr. psychanalyse; nm. Psychoanalyse

  Teoria S. Freuda dotycząca nieświa­domej warstwy psychiki wraz z opartą na tej teorii, zastosowaną przez jej twórcę, metodą terapeutyczną. Podstawowe dla psychoanalizy Freuda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA ang. humanistic psychology; nm. Psychologie vom ganzen Menschen

  Kierunek wywodzący się z fenomenolo­gii i egzystencjalizmu, powstały w latach sześćdziesiątych XX w. w USA, związany z nazwiskami A. H. Masłowa i C. R. Rogersa. Psychologia humanistyczna neguje zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŚWIADCZENIE

   

  PRZYŚWIADCZENIE łc. consensio, con­sensus; ang. assent, consent; fr. consentement; run. Zustimmung, Einwilligung

  psych. Akt rozumu lub woli, przez który umysł akceptuje jakieś ^przekonanie (= przyświadczenie wiedzy) lub jakąś —> de­cyzję (= przyświadczenie wiary).

  U J. H. Newmana: przyświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHE

   

  PSYCHE (gr. = pierwiastek życia, dusza) łc. mens; ang. psyche; fr. psyche; nm. Psyche

  Słownik języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (tzw. Warszawski, 1912) jako odpowiednik gr. psyche odnotowuje słowo 'Psycha', poda­jąc jego znaczenie: „dusza, duch, pierwia­stek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJEMNOŚĆ

   

  PRZYJEMNOŚĆ gr. hedone; łc. voluptas, deliciae (= przyjemności zmysłowe); ang. pleasure; fr. plaisir; nm. Lust, Vergniigen

  Termin określający, podobnie jak „zado­wolenie", jak „ból" czy „cierpienie", jeden z podstawowych stanów sfery zmysłowo-emocjonalnej; pomimo istnienia wielu je­go definicji często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNA

   

  PRZYCZYNA gr. aitia, to aition (Platon); łc. causa; ang. cause; fr. cause; nm. Ursache, Grund

  1. metaf. —> Zasada (IB) udzielająca ist­nienia temu, czego jest zasadą; czyrmik, od którego coś realnie pochodzi i jest od tego czynnika zależne w swoim istnieniu {arche, principium). Rozróżnia się (za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNOWOŚĆ

   

  PRZYCZYNOWOŚĆ nłc. causalitas; ang. causality, causation; fr. causalite; nm. Kausalitat

  1. metaf. Związek przyczynowy (mię­dzy bytami), stosunek -> przyczyny (1) do —> skutku (1). Pojęcie przyczynowości za­kłada: a) powstawanie istnienia — b) w ja­kimś podmiocie — c) w wyniku oddziały­wania czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGODNOŚĆ

   

  PRZYGODNOŚĆ nłc. contingentia; ang. contingency; fr. contingence; nm. Kontingenz Niekiedy błędnie utożsamiana z —> przy­padkowością.

  metaf. Niekonieczność istnienia cze­goś, co nie zawiera racji swego istnienia, brak —> konieczności (lAb) ontycznej wy­nikający z faktu złożoności bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADŁOŚĆ

   

  PRZYPADŁOŚĆ (akcydens) gr. symbebekós; nłc. accidens; ang. accident; fr. accident; rmv. Akzidens, unwesentliches Merkmal

  (2)

  1. metaf. Przypadłość realna (kategorialna, predykamentalna) — właściwość -> substancji (1), a więc to, co przy zacho­waniu tożsamości danego bytu jest w nim zmienne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt

Do góry