Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOFIZYKA

   

  PSYCHOFIZYKA ang. psychophysics; fr. la psychophysique; nm. Psychophysik psych.

  Termin G. Th. Fechnera (1860) określający dziedzinę badań nad zależno­ścią między cechami bodźców (takimi jak natężenie, częstotliwość) a wywoływany­mi przez nie wrażeniami. Zależności te, a więc stosunek między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA

   

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA ang. individual psychology; fr. psychologie individuelle; nm. Individual psychologie

  Teoria psychoanalityczna A. Adlera, od­rzucająca freudowską teorię instynktów, a przyjmująca za podstawę motywacji „dą­żenie do mocy", które miałoby rekompen­sować poczucie niższości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA

   

  PSYCHOLOGIA (gr. psyche = dusza + lo­gos = słowo, nauka) nłc. psychologia; ang. psychology; fr. psychologie; nm. Psychologie

  Dosłownie: nauka o duszy — nazwa się­gająca XVI w. (R. Goclenius /1590/), a utr­walona w w. XVIII (Ch. Wolff, Psychologia empirica 117321, Psychologia rationalis 117361) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA

   

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA ang. gene­rał psychology; fr. psychologie generale; nm. allgemeine Psychologie

  Dział psychologii zajmujący się ustalaniem ogólnych —> prawidłowości zacho­wań i postępowania ludzi dorosłych w sta­nie zdrowia i normy psychicznej.

   

  PSYCHOLOGIA POLA ang. field theory psychology; fr...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA ang. analytic(cd) psychology; fr. psychologie analytique; nm. analytische Psychologie

  Nazwa nadana przez C. G. Junga jego własnej teorii psychologicznej, różniącej się od -^ psychoanalizy (1) S. Freuda po­szerzeniem zakresu pojęcia -^ libido (b) i wprowadzeniem oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA

   

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA ang. personalistic psychology; fr. psy­chologie personnaliste; nm. personalistische Psychologie, Personalismus (2)

  Punkt widzenia w badaniach psy­chologicznych postulujący konieczność uwzględniania w opisie -> funkcji (3) psy­chicznych faktu, że ich podmiotem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA

   

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA ang. dynamie psychology, psychodynamics; fr. psy­chologie dynamique, la psychodynamique; nm. dynamische Psychologie, Psychodynamik

  Kierunek zbliżony do funkcjonalizmu (-^ psychologia furikcjonalna), a genetycz­nie związany z —> psychologią głębi; psy­chologia dynamiczna przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHICY

   

  PSYCHICY (gr. psychikós = dotyczący duszy) nłc. psychici; ang. psychics; fr. les psychiques; nm. Psychiker

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: jeden z trzech stopni uduchowienia czło­wieka, zajmujący pośrednie miejsce w do­skonałości duchowej między —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA

   

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA ang. functional psychology; fr. psychologie fonctionnelle; nm. Funktionspsychologie

  Kierunek ukształtowany pod wpływem darwinizmu i —> pragmatyzmu (1), pozo­stający w opozycji do strukturalizmu psychologicznego (—> psychologia struktural­na); procesy psychiczne funkcjonaliści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHIKA

   

  PSYCHIKA (gr. psychikós = dotyczący duszy) ang. -psychism; fr. -psychisme, ~ psyche; nm. ~ Psychismus, ~ Psyche

  Termin, który wyparł stopniowo w na­uce takie wcześniejsze określenia, jak „du­sza" czy „duch".

  Słowo 'psychika' odnotowane zostało w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 904

  praca w formacie txt

Do góry