Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW (rachunek predykatów, rachunek fun­kcyjny)

   

  RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW (rachunek predykatów, rachunek fun­kcyjny) ang. quantification logie

  log. Teoria logiczna, w której przyjmuje się wszystkie terminy i twierdzenia —> ra­chunku zdań, a ponadto wprowadza się, jako specyficzne dla niej symbole stałe, tzw. kwantyfikatory. Są one odpowiedni­kami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK LOGICZNY

   

  RACHUNEK LOGICZNY ang.logicalcal-culus, logistic system; mn. Logikkalkiil

  log. Rachunek, którego symbole należą do —> stałych (a) logicznych. Zbiór stałych logicznych najdogodniej jest określać przez wylicznie, którego dokonuje się przy okre­ślaniu słownika danego rachunku; np. dla pewnych rachunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK NAZW (logika nazw, teo­ria nazw)

   

  RACHUNEK NAZW (logika nazw, teo­ria nazw)

  log. Jeden z działów -^ logiki formalnej zajmujący się formułami, w których wy­stępują —> zmienne nazwowe (tzn. za zmienne można w nim podstawiać tylko —> nazwy), zazwyczaj opatrzone —> kwan­tyfikatorami. Rachunek nazw jako -> sylogistyka (Arystoteles) powstał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUADRIVIUM

   

  QUADRIVIUM (nłc. <quadrivium> = dosł. czwórdroże, z łc. quatuorviae = cztery drogi>

  Drugi, wyższy stopień studiów (po pod­stawowym > trivium) na wydziale na­uk świeckich {Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uniwersytetu, obejmu­jący dyscypliny matematyczno-przyrod­nicze: arytmetykę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZYJEMNOŚCI

   

  RACHUNEK PRZYJEMNOŚCI ang. cal­culus of pleasure, hedoni{sti)c calculus, felicific calculus

  et. W -^ hedonizmie (1) J. Benthama: cal­culus o fpleasure — obliczanie bilansu przy­jemności i przykrości, pozwalające trafnie oceniać rzeczy oraz postępowanie własne, jak również innych. Rachunek ten jest u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUAESTIO

   

  QUAESTIO (łc. <quaestio> = pytanie, ba­danie)

  Podstawowa metoda prowadzenia scholastycznej dysputy w dziedzinie filozofii i teologii, a zarazem typowy gatunek lite­racki średniowiecznej scholastyki.

  Jako metoda quaestio ukształtowała się w ciągu XII i XIII w. w związku z odczy­tywaniem i wyjaśnianiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUIDDITAS

   

  QUIDDITAS (nłc. <quidditas> (od łc. quid = co) = istota, natura, substancja; forma; gatunek) ang. quiddity; fr. quiddite; nm. Quidditat, Washeit

  Termin wprowadzony poprzez przekła­dy na łacinę komentarzy Awicenny do Ary­stotelesa, utworzony jako tłumaczenie Arystotelesowskiego td ti en einai (dosłownie:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa)

   

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa) ang. dijferential psychology; fr. psychologie differentielle; nm. dijferentielle Psychologie

  Określenie wprowadzone przez W. Ste­rna (1900).

  Dział psychologii, którego zadaniem, w przeciwieństwie do -^ psychologii ogól­nej, jest badanie różnic w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOMETRIA

   

  PSYCHOMETRIA psyche = dusza -+- metrein = mierzyć) ang. psychometrics; fr. psychometrie; nm. Psychometrie

  W szerszym znaczeniu: dziedzina psy­chologii uprawianej za pomocą metod ilo­ściowych, głównie statystycznych {—> analiza/5/ czynnikowa); dotyczy ona wszyst­kich działów psychologii, a w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia)

   

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia) ang. social psychology; fr. psychologie sociale; nm. Sozialpsychologie

  Dział psychologii graniczący z socjolo­gią (zwykle rozróżnia się przedmiot socjo­logii i przedmiot psychologii społecznej stwierdzając, że pierwsza interesuje się zbiorowością, a druga —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt

Do góry