Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RELATYW

   

  RELATYW (nłc. relativus = odnoszący się do czegoś, warunkowy, względny) gr. tó pros ti; ang. the relative; fr. le relatifi nm. der Relativ, der Beziiglich (2)

  Termin zależny od innego terminu, który jest jego odrotaym znaczeniowo od­powiednikiem, a bez którego to, czego ten termin dotyczy, byłoby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELATYWIZM

   

  RELATYWIZM (nłc. relativus = względ­ny) ang. relativism; fr. relativisme; nm. Relativismus, Relationalismus

  t. pozn. Przeciwstawny -^ absoluty­zmowi (1) epistemologicznemu pogląd, według którego wartość ludzkiego pozna­nia jest względna i subiektywna — bądź dlatego, że nie może ono osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJA

   

  RELACJA (stosunek) (łc. <relatio> = sto­sunek) gr. tó pros ti; ang. relation; fr. relation; nm. Relation, Beziehung

  1. metaf. Jakiekolwiek przyporządko­wanie czegoś czemuś, rozumiane bądź ja­ko czynność odniesienia, bądź jako sposób bytowania pomiędzy kresami odniesienia. W przyporządkowaniu takim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /6 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJONALNOŚĆ (relacyjność)

   

  RELACJONALNOŚĆ (relacyjność) <łc. relatio = stosunek) ang. relationality

  W filozofii biologii: związana z podej­ściem całościowym właściwość pojęć biolo­gicznych polegająca na tym, że konstruując te pojęcia i dokonując opisu struktury lub pro­cesów życiowych bardziej elementarnych odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁA

  REGUŁA (łc. reguła = pręt, sznur pomia­rowy, prawidło) ang. rule; fr. regle; nm. Kegel

  metod. Przepis poprawnego postępo­wania, roztimowania itp., np. reguły wnio­skowania (rules of inference), reguły skład­ni, reguły decyzji. Reguły nazywa się rów­nież -^ dyrektywami.

  pot. Twierdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIFIKACJA

   

  REIFIKACJA (łc. res, rei = rzecz + facio = czynię) ang. reification; fr. reification; nm. Verdinglichung

  metod. Błąd polegający na uznawaniu jakiegoś bytu myślnego za rzecz. Reifikacja, nosząca w niektórych kontekstach tak­że miano -> hipostazy (3) lub -^ hipostazowania, zaliczana jest do błędów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINKARNACJA

   

  REINKARNACJA (nłc. = ponowne wcielenie) ang. reincarnation; fr. reincarnation; nm. Reinkarnation, Wiederein-korperung

  Wcielenie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciało ludzkie. Reinkarnacja oz­nacza wędrówkę duszy w obrębie jednego gatunku, w odróżnieniu od -^ transmigracji i —> metempsychozy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIZM

   

  REIZM (łc. res, rei = rzecz)

  metaf. Pogląd, według którego istnie­ją tylko rzeczy pojmowane jako przedmio­ty konkretne, (przedmioty fizycz­ne) i osoby, zaprzeczający zaś realnemu ist­nieniu przedmiotów innych kategorii ontologicznych, takich jak cechy, stosurrki, zdarzenia, stany rzeczy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKSJA

   

  REFLEKSJA (nłc. = zginanie w tył, odbicie promieni; odwracanie się za siebie) gr. dianoia (Platon), symhouleusis; ang. reflection; fr. reflexion; nm. Reflexion, Uberlegung, Besinnung (W. Dilthey)

  Termin stosowany zwłaszcza przez J. Locke'a, B. Spinozę i G. W. Leibniza.

  1. psych. Odwrócenie uwagi od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKSOLOGIA

   

  REFLEKSOLOGIA reflexus = na­chylenie, nagięcie, odbicie się światła; od­ruch nieświadomy + gr. logos = słowo, na­uka) ang. reflexology; fr. reflexologie; nm. Reflexologie

  Termin utworzony przez W. M. Bechterewa (1921) w odniesieniu do reprezen­towanej przez niego samego odmiany psychologii obiektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt

Do góry