Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZUMIENIE

   

  ROZUMIENIE gr. didnoia (Platon), epistetne (Arystoteles); nłc. intellectio; ang. understanding (1), comprehension; fr. entendement (1), comprehension, intellection; nm. Verstand (1), Verstandnis

  Termin zaczerpnięty z języka potoczne­go, stosowany szeroko w naukach huma­nistycznych, w psychologii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPACZ

   

  ROZPACZ łc. desperatio; ang. despair; fr. desespoir, nm. Verzweiflung

  Stan ducha u kogoś, kto zwątpił w sens wszystkiego; poczucie absurdalności pły­nące ze świadomości całkowitego osamot­nienia. Stan taki może być wynikiem utra­ty wiary w Boga (S. A. Kierkegaard) lub zaufania do ludzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMNOŚĆ

   

  ROZUMNOŚĆ gr. synesis; nłc. rationalitas; ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitat

  metaf., t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: aktualizowana przez określoną formę duchową (np. przez tę oto istotę duszy ludzkiej lub przez istotę anioła) możność, która tę formę ogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSĄDEK

   

  ROZSĄDEK gr. phrónesis; łc. prudentia, mens sana, sensus sanus; nłc. intellectio; ang. sense, judgement; fr, raison, sens, jugement; nm. Verstand

  Bez bliższych określeń — zazwyczaj tyle, co -> zdrowy rozsądek, szczególnie w znaczeniu tego terminu wyróżnionym jako pierwsze (2).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMOWANIE

   

  ROZUMOWANIE gr. didnoia; łc. ratiocinatio, discursus; nłc. speculatio; ang. reasoning; fr. raisonnement; nm. Vernunftschlufi

  psych. Dyskursywna czynność myślo­wa polegająca na przechodzeniu od jakie­goś sądu do innego sądu, który wiąże się w pewien sposób z pierwszym. Odróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE

   

  ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE łc. ~ ajfirmatio (Tomasz z Akwinu); ang. truth-daim

  Podstawowa i pierwotna funkcja seman­tyczna zdań oznajmujących (o strukturze podmiotowo-orzecznikowej: S jest P), zwią­zana z czasownikiem -^ 'być', a polegają­ca na wyrażaniu w nich kategorycznego twierdzenia. Łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RES COGITANS - RES EXTENSA

   

  RES COGITANS - RES EXTENSA = rzecz myśląca; nłc. = rzecz rozciągła)

  Określenia pochodzące od R. Descartes'a, a dotyczące dwóch rodzajów —> substancji (1) stworzonej, mianowicie duszy (świadomości) w przeciwstawieniu do rozcią­głości, które to rodzaje nie kontaktują się ze sobą (—> dualizm /Ib/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCIĄGŁOŚĆ

   

  ROZCIĄGŁOŚĆ gr. megethos; nłc. extensio; ang. extension; fr. extension, l'etendue; nm. Ausdehnung

  filoz. przyr. Cecha rzeczy, których części są umieszczone w przestrzeni jedne na zewnątrz drugich; fragment przestrzeni zajmowany przez jakąś rzecz, wymiary tej rzeczy. Korelatywnym pojęciem odnoszonym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESIDUUM

   

  RESIDUUM (łc. residuum = reszta, pozo­stałość) ang. residue; ix. residu; nm. Residu­um

  W psychosocjologii V. Pareta: residua (dosłownie: osad psychiczny) — utrwalo­ne w psychice wyobrażenia i towarzyszą­ce im przekonania o podłożu uczucio­wym, które przejawiają się często jako ir­racjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁĄCZNOŚĆ

   

  ROZŁĄCZNOŚĆ nłc. exclusio; ang. exclusion, disjoint; fr. exclusion; nm. Ausschliefiung

  log. Stosunek między zbiorami, zwany też wykluczaniem się, polegający na tym, że dane zbiory rue mają elemen­tów wspólnych.

  Rozłączność podziału to właściwość po­prawnego -^ podziału logicznego (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry