Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RYGORYZM

   

  RYGORYZM (łc. rigor = sztywność, su­rowość) ang. rigorism; fr. rigorisme; nm. Rigorismus

  et. Stanowisko w etyce normatywnej po­stulujące bezwzględne i ścisłe przestrzega­nie prawideł etycznych. Na przykład we­dług I. Kanta postępowanie etyczne to takie postępowanie, które jest zgodne z prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH

  RUCH gr. phord (= kinesis póthen pot, Ary­stoteles, Etyka nikomach., X, 4, 1174 a 30); łc. motus, motio; ang. movement, motion; fr. mouvement; nm. Bewegung

  1. metaf., filoz. przyr. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: wszelkie przej­ście od możności do aktu (—> akt i moż­ność) rozpatrywane tylko jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  ROZSTRZYGALNOŚĆ ang. decidability; fr. decidabilite; nm. Entscheidbarkeit

  metod. Własność teorii sformalizowanej: teoria (system twierdzeń) jest rozstrzygalna, gdy istnieje metoda (tzw. efektywna), która pozwala w skończonej liczbie kro­ków stwierdzić, czy dane wyrażenie jest, czy nie jest twierdzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ

   

  ROZWÓJ gr. genesis; łc. evolutio; nłc. generatio; ang. development; fr. developpement; nm. Entwicklung

  Termin development stosowany był przez H. Spencera (1855), zanim autor ten zaczął się posługiwać terminem evolution.

  Przejście od tego, co wirtualne (-^ wirtualność) do tego, co aktualne (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTROPNOŚĆ

   

  ROZTROPNOŚĆ gr. phrónesis; łc. pru­dentia; ang. prudence; fr. prudence; nm. Klugheit

  et. -> Cnota (2a) intelektualna z gru­py cnót praktycznych, mająca kierować działaniem w dziedzinie tego, co przy­godne i konkretne, przez uwzględnierue moralnie znaczących czyrmików i ustale­nie, co w danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAŻNOŚĆ

   

  RÓWNOWAŻNOŚĆ ang. equivalence; fr. equivalence; nm. Aquivalenz

  log. Zdanie złożone, będące połącze­niem dwóch zdań za pomocą symbolu = z -> rachunku zdań, mające postać p = q (czyt.: p wtedy i tylko wtedy, gdy q), gdzie symbole p, q są zmiennymi reprezentującymi zdania; w innych notacjach pisze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM

   

  ROZUM gr. nous, nóesis, didnoia, logos, phrónesis; łc. ratio; ang. reason; fr. raison; nm. Vernunft

  t. pozn., psych. -^ Władza (2) poznawcza, właściwa w szczególności człowiekowi, określanemu jako animal rationale (choć ro­zum w ogólności nie musi być w swej isto­cie identyczny z rozumem ludzkim; -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA

   

  RÓŻNICA gr. diakrisis, diorismós, diaphord (2); łc. distinctio (1), differentia (2), diversitas; ang. distiction (1), dijference (2); fr. distinction (1), difference (2); nm. Unterscheidung (1), Unterschied (2), Differenz (2), Verschiedenheit

  1. metaf. Distinctio (= rozróżnienie, od­rębność) — stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny)

   

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny) nłc. ratio particularis, vis cogitativa

  t. pozn., psych. Charakteryzowana na gru­ncie tomistycznej teorii poznania specyfi­czna władza poznawcza u człowieka, bę­dąca swoistą syntezą funkcji zmysłów i intelektu, analogiczna do władzy oceny zmy­słowej u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA GATUNKOWA

   

  RÓŻNICA GATUNKOWA gr. eidopoió diaphord; łc. differentia specifica, differentia constitutiva; ang. specific difference; fr. dif­ference specifique; nm. artbildender Unter­schied

  W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wy­różnionych przez Porfiriusza i przyjętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonón...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt

Do góry