Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SOLIDARNOŚĆ

   

  SOLIDARNOŚĆ <fr. <solidarite> = współ­odpowiedzialność, z łc. soliditas — gęstość, zwartość, moc, jedność) ang. solidarity; nm. Solidaritat

  Termin pochodzenia prawniczego, utwo­rzony w wyniku zniekształcenia łacińskie­go słowa solidum, które według prawni­ków rzymskich służyło do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJALIZACJA

   

  SOCJALIZACJA socialitas = społe­czność, związek społeczny, towarzystwo) ang. socialization, social learning; fr. socialisation; nm. Sozialisation, Sozialisierung, Sozia-lisierungsprozefi, Vergesellschaftung

  soc, psych. Socjalizacja jed­nostki — uspołecznienie, proces przy­swajania sobie przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLIPSYZM

   

  SOLIPSYZM (łc. solus ipse = sam jeden) nłc. solipsysmus; ang. solipsism; fr. solipsisme; nm. Solipsismus

  metaf. Stanowisko, według którego istnieje tylko aktualnie filozofujące „ja", i jest to jedyny byt, jaki istnieje. Solipsyzm nie jest formułowany jako doktryna, lecz bywa zakładany przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWO

   

  SŁOWO gr. logos, rhema (= 'czasownik'); łc. verbum; ang. word; fr. parole, verbe; nm. Wort

  1. Dźwięki —> mowy będącej znakiem wewnętrznego przeżycia; wyraz — kon­strukcja zbudowana według praw danego ^języka z morfemów, tj. najmniejszych cząstek znaczących.

  2. Uświadomienie sobie i wypowiedze­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTEK

   

  SKUTEK łc. effectus; ang. ejfect; fr. effet, nm. Wirkung, Effekt

  metaf. Wynik działania —> przyczyny (IC) sprawczej. Skutkiem może być zarów­no istnienie jakiegoś bytu, jak i charakterystyczna dla tego bytu zmiana. Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNIK

   

  SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

  Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOK

   

  SKOK łc. saltus; ang. kap; fr. saut; nm. Sprung

  1. W materializmie dialektycznym: nag­łe przejście —> ilości (3) w —> jakość (4), będące kulminacją procesu nasilania się pod pewnymi względami jakichś cech czy as­pektów danego zjawiska; proces ten dopro­wadza do pojawienia się nowej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIĘ

   

  SIĘ (nominalizacja zaimka zwrotnego 'się', mającego formę biernika) fr. l'on; nm. das Man

  Określenie wypreparowane z języka po­tocznego i zastosowane przez M. Heideg­gera {das Man), a także przez G. Marcela {l'on) na określenie funkcjonującego ano­nimowo w świadomości zbiorowej bez­osobowego podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

   

  SKŁADNIA ang. syntax; fr. syntaxe; nm. Syntax

  Dziedzina gramatyki zajmująca się strukturą zdań jakiegoś języka, tj. reguła­mi, według których z jednostek mowy (morfemów, słów) tworzone są człony zdań i całe zdania.

  W semiotyce — wymiar syntaktyczny znaków, który przedstawia ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOJARZENIE

   

  SKOJARZENIE ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Wzajemne powiązanie zjawisk psychicznych (wyobrażeń, pojęć, uczuć) polegające na tym, iż wystąpienie jednego z nich wywołuje pozostałe. -> Kojarzenie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry