Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SOMATYCY (hylicy)

   

  SOMATYCY (hylicy) (gr. somatikós = cie­lesny, związany z ciałem)

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: najniższa klasa duchów ludzkich, najbar­dziej związanych z materią (w przeciwień­stwie do —> pneumatyków i —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGIZM

   

  SOCJOLOGIZM ang. sociologism; fr. sociologisme; nm. Soziologismus

  1. Kierunek przeciwstawny —> psychologizmowi, traktujący wszystkie dziedzi­ny humanistyki (kulturę, religię, moral­ność, naukę, język) jako społecznie zdeter­minowane i w związku z tym postulujący, aby były one badane za pomocą metody...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORYT (łańcusznik)

   

  SORYT (łańcusznik) <gr. <sorites> = (w dialektyce:) fałszywy wniosek z nagroma­dzonych przesłanek, sylogizm łańcucho­wy) nłc. sorites; ang. sorite; fr. sorite; nm. Sorites

  W logice tradycyjnej: —> sylogizm o licz­bie przesłanek większej niż dwie, tworzą­cych jak gdyby łańcuch, w którym orzecz­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOMETRIA

   

  SOCJOMETRIA (łc. soci{etas) = społe­czeństwo + gr. metrem = mierzyć) ang. sociometry; fr. sociometrie; nm. Soziometrie

  Metody i techniki badania stosunków między członkami grupy, pomiary ujmu­jące ilościowe aspekty stosunków między­ludzkich w kategoriach wzajemnych pre­ferencji, obojętności lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJACJA

   

  SPECJACJA (łc. species = gatunek) ang. spedation, species formation; fr. speciation, formation des especes; nm. Artbildung, Speziation

  biol. Zasadniczy proces ewolucyjny (—> ewolucja /II/) prowadzący do powstania nowych —> gatunków (3) pod wpływem —> izolacji naturalnej i różnicowania się po­pulacji, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOFISTA

   

  SOFISTA (gr. = znawca, bie­gły; mędrzec; publiczny wykładowca, pła­tny nauczyciel; oszust) łc. sophista; ang. Sophist; fr. sophiste; nm. Sophist

  Rodowód słowa sophistes związany jest swoim rdzeniem z pierwotnym, szerokim znaczeniem słowa sophia, które początko­wo oznaczało wszelką biegłość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPEKULACJA

   

  SPEKULACJA (nłc. <.speculatio> = wypa­trywanie, oglądanie) gr. theoria; ang. speculation; fr. speculation; nm. Spekulation

  Aktywność intelektualna mająca na celu — w przeciwieństwie do działania prakty­cznego — jedynie czyste poznanie czy na­wet, w znaczeniu pejoratywnym, poznanie pozbawione związku z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOFIZMAT

   

  SOFIZMAT (gr. = wybieg, podstęp (stosowany przez sofistów)) łc. fallacia; ang. sophism, fallacy; fr. sophisme; nm. Sophisma, Trugschlufl

  Rozumowanie o pozorach poprawności, z reguły konstruowane po to, aby wpro­wadzić kogoś w błąd. W sofizmacie może np. zachodzić -^ wieloznaczność wypo­wiedzi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUSZNOŚĆ

   

  SŁUSZNOŚĆ łc. iustitia; ang. right fullness, validity; fr. justesse; nm. Richtigkeit

  et. Moralny aspekt prawdy. W odróżnie­niu od -^ prawdziwości — wartość przypi­sywana wypowiedziom, które ze stanowi­ska niekognitywistycznego (tzn. zaprzecza­jącego możliwości zbudowania naukowego systemu etyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIRYTUALIZM

   

  SPIRYTUALIZM <nłc. spiritualis = du­chowy) ang. spiritualism; fr. spiritualisme; nm. Spiritualismus

  metaf. Przeciwstawne —> materializmo­wi (1) stanowisko przyjmujące istnienie substancji duchowej. Rozróżnia się:

  spirytualizm monistyczny, według którego istnieje jedynie substancja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry