Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPRAWIEDLIWOŚĆ

   

  SPRAWIEDLIWOŚĆ gr. dikaiosyne, dike, dikaiótes; łc. iustitia; ang. justice; fr. justice; nm. Gerechtigkeit

  1. et. Jedna z czterech -^ cnót (2b) kar­dynalnych polegająca na oddawaniu każ­demu wszystkiego, co mu się należy (suum cuique). W odróżnieniu od caritas spra­wiedliwość nie wykracza poza to, do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓJNOŚĆ

   

  SPÓJNOŚĆ ang. connexity, coherence, coherency, consistency; fr. coherence; nm. Konnexeitat, Kohdrenz, Zusammenhalt

  1. log. Własność pewnych —> relacji (2): relacja jest spójna w określonym zbiorze, gdy zachodzi między dwoma dowolnymi (różnymi od siebie) elementami tego zbioru; relacją taką jest np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWDZALNOŚĆ

   

  SPRAWDZALNOŚĆ ang. testability

  metod. Własność zdań polegająca na tym, że mogą być one poddane sprawdzeniu według reguł logicznych (logiki dedukcji łub logiki indukcji).

  Sprawdzalnosc empiryczna — własność zdań (syntetycznych) polegająca na tym, że wynikają one logicznie (-^ wynikanie /b/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSTRZEGANIE

   

  SPOSTRZEGANIE gr. katdlepsis; nłc. apperceptio; ang. apperception; fr. aperception; nm. Apperzeption

  psych., t. pozn. Czynność, której wyni­kiem jest —> spostrzeżenie (lab, 2) zmysło­we. Polega ona na ujmowaniu za pośred­nictwem zmysłów przez podmiot pozna­jący faktów zewnętrznych, a w szerszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSTRZEŻENIE

   

  SPOSTRZEŻENIE gr. aisthesis; łc. percep­tio; ang. perception; fr. perception; nm. Perzeption, Wahrnehmung

  1. psych., t. pozn. Pewnego rodzaju -^ po­znanie (1) bezpośrednie, które polega na ujęciu czegoś jednostkowego (bezpośred­nio i zazwyczaj naocznie) jako zastanego, niezależnego od postrzegającej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPONTANICZNOŚĆ

   

  SPONTANICZNOŚĆ <nłc. <spontaneiłas> = własny popęd, samorzutność, od łc. sua sponte = z własnej inicjatywy) ang. spontaneity; fr. spontaneite; nm. Spontaneitdt, Selbsttatigkeit

  Samorzutność, tj. działanie dokony­wane bez interwencji jakiegoś czynnika z zewnątrz. Spontaniczność nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY ISTNIENIA

   

  SPOSOBY ISTNIENIA gr. helcsis (= stan czegoś) (Arystoteles); nłc. modi essendi; ang. modes of being; fr. modes d'existence; nm. Seinsweisen

  1. W metafizyce neoplatonizującej: spo­sób bytowania {modus essendi) — charakter istnienia lub działania związany z naturą tego, co bytuje (—> modus III).

  (Uwaga: w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB

   

  SPOSÓB nłc. modus; ang. course of adion, way; fr. le mode, maniere; nm. Weise, Art, Mittel

  Sposób działania, postępowania — do­bór i układ czynności zmierzających do osiągnięcia określonego celu lub cecha znamienna takiego układu. —> Metoda (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO

   

  SPOŁECZEŃSTWO gr. koinonia; łc. societas; ang. society; fr. societe; nm. Gesellschaft

  soc. Jedno z podstawowych pojęć w so­cjologii, nie mające powszechnie przyjętej definicji. W jednym z ogólniejszych zna­czeń określa się je jako zbiorowość ludzką o trwałości ponadpokoleniowej, posiada­jącą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faszyna

  W Chinach symbol rozwoju i przemijania ludzkości: jak wiązkę chrustu wiąże się i rozwiązuje, tak też cała historia ludzkości składa się z coraz nowych formacji, które raz po raz rozpadają się i giną.

  Jako ulubiony materiał palny wiązka chrustu pozostaje niekiedy w symbolicznym związku także z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry