Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYNONIMY

   

  SYNONIMY <gr. <ta synónyma> = wyrazy o różnej postaci, a pokrewnym znaczeniu; rzeczy mające wspólną nazwę i definicję (Arystoteles)) łc. synonyma; nłc. univoca; ang. synonyms; fr. synonymes; nm. Synonyme

  U Arystotelesa {Kałeg., 1 a 6): w od­różnieniu od —> homonimów (1) i —> paro-nimów (1) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAKSA LOGICZNA (składnia logi­czna)

   

  SYNTAKSA LOGICZNA (składnia logi­czna) (gr. syntaksis = konstrukcja grama­tyczna, składnia + logos = słowo, nauka) ang. logical syntax; fr. syntaxe logiąue; nm. logische Syntax

  Teoria obejmująca reguły poprawnego konstruowania i przekształcania wyrażeń -^ języka sformalizowanego. Syntaksa logiczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMULACJA

   

  SYMULACJA (łc. simulatio = udawanie) ang. simulation; fr. simulation; nm. Simulation

  metod. Naśladowanie zachowania się ja­kiegoś przedmiotu lub przebiegu jakiegoś procesu, za pomocą innego przedmiotu lub procesu, np. zjawisk elektrycznych za po­mocą zjawisk gazowych. Przedmiot naśla­dowany zwie się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAKTYKA

   

  SYNTAKTYKA (gr. syntaktikós = układa­jący, porządkujący) ang. syntactics; fr. la syntactique; nm. Syntaktik

  Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki /2/ i ^pragmatyki), zajmujący się badaniem relacji między znakami nale­żącymi do jakiegoś języka, a w szczegól­ności do —> języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNECHIZM

   

  SYNECHIZM (gr. syneches = ciągły, spój­ny, ścisły) ang. synechism, synechistic philosophy; fr. synechisme; nm. Synechismus

  Termin Ch. S. Peirce'a określający jego własną doktrynę epistemologiczną, we­dług której idea ciągłości ma podstawowe znaczenie w filozofii, w szczególności w kształtowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPATIA

   

  SYMPATIA (gr. = współodczuwanie; odpowiadające sobie cechy, po­krewieństwo; współdźwięczność) łc. sympathia; nłc. compassio; ang. sympaihy; fr. sympathie; nm. Sympathie, Mitgefahl

  W dawnej filozofii przyrody: wewnę­trzny związek między wszystkimi skład­nikami świata, wyjaśniany jako wynik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMIENIE

   

  SUMIENIE gr. syneidesis; łc. conscientia; ang. conscience; fr. conscience morale; nm. Gewissen

  et. Zdolność wydawania sądów doty­czących wartości moralnej czynów ludz­kich, a zwłaszcza własnego postępowania podmiotu (—> zmysł moralny). Także: sam akt —> rozumu praktycznego, spontanicz­ny i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOL

   

  SYMBOL (gr. <symbolon> = znak umow­ny) nłc. symbolum; ang. symbol; fr. symbole; nm. Symbol

  1. ^ Znak (1) umowny, utworzony sztu­cznie na oznaczenie określonego przedmio­tu; oznacza zwłaszcza wyrażenia języka ja­ko znaki typu konwencjonalnego.

  a) log. Symbol funkcyjny — wy­rażenie proste języka, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPEREGO (nadjaźń)

   

  SUPEREGO (nadjaźń) (te. super = ponad + ego — ja) ang. superego; fr. sur-moi, surmoi; nm. ilber-Ich

  W psychoanalizie — jedna z warstw psy­chiki ludzkiej (obok -^ ego i -> id), będąca instancją moralną ukształtowaną poprzez wzory i normy moralne przejęte w okresie dzieciństwa, głównie od rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOLIKA

   

  SYMBOLIKA (gr. symbolikós = symboli­czny, obrazowy) ang. symbolics; fr. la symbolique; nm. Symbolik

  Układ —> symboli stosowany w ja­kiejś nauce, teorii, dziele literackim itp., np. symbolika logiczna (notation); zbiór lub zestaw symboli obecny w jakiejś kul­turze.

  Treść tego, co reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry