Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM DEDUKCYJNY

   

  SYSTEM DEDUKCYJNY ang. deductme system, deductme theory; fr. theorie axiomatique; nm. deduktive Theorie

  metod. Zbiór twierdzeń złożony z —>aksjomatów (2), tj. zdań przyjętych bez dowo­du, oraz twierdzeń pochodnych, tj. zdań udowodnionych na podstawie aksjoma­tów. W systemie asertoryczno-dedukcyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA

   

  SZTUKA gr. techne; łc. ars; ang. art; fr. art; nm. Kunst

  1. W starożytności i średniowieczu, tak­że w renesansie: techne, ars — nazwy obej­mujące szeroki zakres ludzkiej działalno­ści, takiej jak różne rzemiosła, architektu­ra, przemysł, medycyna, prawo, wycho­wanie itp. (^ sztuki wyzwolone)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM FILOZOFICZNY

   

  SYSTEM FILOZOFICZNY fr. systeme philosophique

  Uporządkowany, zazwyczaj jednorod­ny zbiór twierdzeń filozoficznych, stano­wiący pewną całość myślową, zwłaszcza taką, która obejmuje wszystkie lub przynaj­mniej podstawowe działy filozofii {—> maksymalizm /1 /). Według niektórych auto­rów system...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY MORALNE

   

  SYSTEMY MORALNE nm. Moralsysteme

  et., w szczególności zaś w katolickiej te­ologii moralnej: teorie filozoficzno-etyczne, których zadaniem jest dostarczenie ra­cjonalnej metody rozstrzygania wątpliwo­ści -^ sumienia, odnoszących się do mo­ralnej oceny konkretnego czynu; wątpli­wości wynikają stąd, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA

   

  SYTUACJA (nłc. situatus = umieszczony) ang. situation; fr. situation; nm. Lagę, Situation

  et. Okoliczności aktu moralnego, w konkretnym działaniu tworzące wraz z nim jedną całość (-> sytuacjonizm).

  W egzystencjalizmie: sytuacja pod­stawowa {situation fondamentale) — fakt uwikłania podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTEREZA

   

  SYNTEREZA (nłc. <synteresis> z gr. synteresis = zachowanie, utrzymanie) ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis, Synderesis

  et. Świadomość moralna, zwana też sumieniem habitualnym {syn.^> prasumienie) w odróżnieniu od —> sumienia aktualnego, będąca zdolnością pozna­wania pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNGULARYZM

   

  SYNGULARYZM <łc. singularis = poje­dynczy) ang. singularism; fr. singularisme; nm. Singularismus

  Bliskoznacznik —> ~ monizmu; niekiedy odróżnia się monizm od syngularyzmu, odnosząc ten ostatni termin do poglądów jońskich filozofów przyrody, którzy przyj­mowali jedną zasadę w wyjaśnianiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTEZA

   

  SYNTEZA (gr. = składanie ra­zem, zestawianie) nłc. synthesis; ang. synthesis; fr. synthese; nm. Synthese, Synthesis

  1. W przeciwstawieniu do —> analizy (1)— tworzenie jakiejś całości z elementów, dokonywane:

  a) w myśli (synteza teoretyczna), np. synteza wielu poglądów;

  b) w rzeczywistości (synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNKATEGOREMATYCZNY

   

  SYNKATEGOREMATYCZNY <gr. syn = współ + kategórema, -atos = orzeczenie) nłc. syncategorematicus; ang. syncategorematic; fr. syncategorematique; nm. synkategore-matisch

  W logice tradycyjnej: nazwa terminów, które pełnią funkcję semantyczną tylko wówczas, gdy występują razem z innymi terminami; terminami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNKRETYZM

   

  SYNKRETYZM (gr. sygkretismós = sojusz wojenny, połączenie się w walce (dwóch przeciw trzeciemu — na sposób kreteński)) nłc. syncretismus; ang. syncretism; fr. syncretisme; nm. Synkretismus

  Połączenie różnych i niejednokrotnie nie­zgodnych, a niekiedy nawet sprzecznych doktryn w niespójną całość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry