Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA

   

  ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA ang. collective consciousness; fr. conscience collective; nm. Kollektivbewufltsein

  Termin zaczerpnięty z fenomenologii i psychologii, gdzie jednak odnoszony był zwykle do jednostkowego podmiotu jako termin pierwotny, przeniesiony stamtąd na teren socjologii i humanistyki, gdzie stał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT

   

  ŚWIAT gr. kosmos; łc. mundus; ang. world; fr. monde; nm. Welt

  Ogół wszystkiego, co istnieje (z wy­jątkiem Boga, w panteizmie — wraz z Bo­giem), o ile stanowi jakąś powiązaną we­wnętrznie całość, bądź ogół przedmiotów tego samego porządku, np. świat idei.

  Przyroda, ogół przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIERĆ

   

  ŚMIERĆ gr. ihanatos; łc. mors; ang. death; fr. mort; nm. Tod

  biol. Ustanie wszystkich czynności ży­ciowych organizmu, w szczególności — przemiany materii, jako fakt nieodwracalny.

  W tradycji filozofii klasycznej: oddzie­lenie —> duszy (1), pojętej jako zasada ży­da, od —> dała (2). Zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ

   

  ŚWIADOMOŚĆ gr. syneidesis, heautou aisthdnesthai (Arystoteles); łc. conscientia; ang. consciousness; fr. conscience {psychologique); run. Bewufitsein

  1. W filozofii — w sensie fenomenologi­cznym: bliskoznacznik słowa 'przytom­ność' (np. w określeniu „stan przytomno­ści"), termin pierwotny oznaczający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKI WYZWOLONE

   

  SZTUKI WYZWOLONE nłc. artes liberales; ang. liberał arts; fr. arts liberaux; nm. freie Kunste

  Dyscypliny nauczane na wydziale nauk świeckich (stąd też inne ich określenie: artes saeculares), które wraz z wydziałem teo­logii stanowiły w średniowieczu uniwer­sytet; ich wykaz i program zostały...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCISŁOŚĆ

   

  ŚCISŁOŚĆ ang. precision, preciseness; fr. precision; nm. Prazision, Genauigkeit

  Cecha wypowiedzi lub czynnośd badaw­czych spełniających warunki poprawności metodologicznej (^jasność /4/ i wyraźność /2/ wypowiedzi, adekwatność —> po­działu logicznego itp.).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA GRANICZNA

   

  SYTUACJA GRANICZNA ang. ultimate situation; fr. situation-limite; nm. Grenzsituation

  Nieprzekraczalny i nie dający się zmie­nić sposób ludzkiego bytowania. Wśród sytuacji granicznych wymienia się: śmierć, cierpienie, walkę, winę.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJONIZM (etyka sytuacyjna)

   

  SYTUACJONIZM (etyka sytuacyjna) ang. situationism

  et. Stanowisko, według którego człowiek powinien kierować się w swym —> działa­niu (2) jedynie rozeznaniem konkretnej -^ sytuacji (1), każdorazowo zawierającej niepowtarzalny zespół cech o istotnym znaczeniu moralnym. Z tego względu nie sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM

   

  SYSTEM (gr. <systema> = całość złożona z różnych części) nłc. systemu; ang. system; fr. systeme; nm. System

  Termin używany często zamiennie z ter­minem „układ", lecz odnoszony raczej do dziedziny filozofii i nauk formalnych („układ" występuje częściej w naukach przy­rodniczych i w naukach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘŚCIE

   

  SZCZĘŚCIE gr. eudaimonia; łc. felicitas; ang. good łuck, happiness; fr. bonheur; nm. Guck, Gluckseligkeit

  psych., et. Różnie pojmowany podmio­towy stan świadomości, utożsamiany m. in. z -^ przyjemnością, -> użytecznością (1), —> cnotą, —> doskonałością (2), niekiedy rozumiany jako obiektywnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt

Do góry