Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA MNOGOŚCI

   

  TEORIA MNOGOŚCI ang. set theory; t. theorie des ensembles; nm. Mengenlehre, Mengentheorie

  Zaliczana do matematyki lub do logiki teoria zajmująca się -^ zbiorami (1) w sen­sie dystrybutywnym. Obejmuje ona —> ra­chunek zbiorów (algebrę zbiorów), —> teo­rię relacji, -^ teorię zbiorów uporządkowa­nych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA NEGATYWNA

   

  TEOLOGIA NEGATYWNA (nłc. ) ang. negative theology; fr. theologie negative; rim. negative Theologie

  Tradycyjna nazwa metody myślenia o Bo­gu zakładającej pojmowanie Boga przez stosowanie doń kolejnych twierdzeń, któ­re by negowały wszelkie zrozumiałe o Nim orzekanie. Zamiast przypisywać Bogu różne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA

   

  TEORIA (gr. (1) = oglądanie, ba­danie; rozważanie) nłc. theoria; ang. theory; fr. theorie; nm. Theorie

  1. U Arystotelesa: myślny ogląd wiecz­nego bytu (—> poznanie /lA/ teoretyczne).

  U Plotyna: bezpośrednie poznanie i kon­templacja świata umysłowego, osiągal­nego dla jaźni i duszy przez to, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA ODBICIA

   

  TEORIA ODBICIA  Reflexionstheorie

  Nazwa stanowiska w teorii poznania, według którego poznanie jest procesem odzwierciedlania (rekonstrukcji) w świa­domości człowieka istniejącej niezależnie od niego rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Stanowisko to utrzymywane jest głównie przez przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERAMENT

   

  TEMPERAMENT (łc. temperamentum = proporcjonalna mieszanina elementów jakiejś całości, umiar) gr. krasis; ang. temper, fr. temperament; nm. Temperament

  Zespół cech psychosomatycznych czło­wieka, charakteryzujących głównie jego emocjonalność, aktywność, plastyczność, wytrwałość. Elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOCENTRYZM

   

  TEOCENTRYZM theós = Bóg + ken-tron (łc. centrum) = punkt środkowy) ang. theocentrism

  W historii filozofii — postawa będąca wyrazem przekonania, że Bóg jest przy­czyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego, co jest, i że w tej perspekty­wie powinny być rozpatrywane zwłasz­cza zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODYCEA

   

  TEODYCEA (nłc. z gr. theós = Bóg + dike = prawo, sprawiedliwość) ang. theodicee, theodicy; fr. theodicee; nm. Theodizee

  Termin wprowadzony przez G. W. Leib­niza (1710) w tytule traktatu filozoficzne­go poświęconego obronie sprawiedliwo­ści Bożej w odpowiedzi na zarzuty prze­ciwko istnieniu Opatrzności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA

   

  TEOLOGIA (gr. = wiedza o sprawach boskich, od theós = Bóg -i- logos = słowo, nauka) nłc. theologia, doctrina sac­ra; ang. theology; fr. theologie; nm. Theologie

  U Arystotelesa: theologike — najwyż­sza z nauk teoretycznych (zwana też w ję­zykach nowożytnych „teologiką"), zajmu­jąca się badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEONOMIA

   

  TELEONOMIA (gr. telos = cel + nómos = prawo) ang. teleonomy; fr. teleonomie, telenomie

  Termin wprowadzony przez C. S. Pittendrigha (1958) dla odróżnienia właści­wego naukom biologicznym pojęcia -^ fi­nalizmu (3) od metafizycznego bądź też witalistycznego pojęcia —> teleologii (2); współcześnie coraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEIZM

   

  TEIZM (gr. theós; nic. theista = teista, ten kto wierzy w Boga) ang. theism; b. theisme; nm. Theismus

  Termin „teista", pochodzenia angielskie­go (theist), powstał już w XVI w., a rozpo­wszechniony został przez R. Cudwortha w XVII w. Używany w Anglii zamiennie z terminem „deista" (deist), który jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt

Do góry