Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA POZNANIA

   

  TEORIA POZNANIA ang. theory of know-ledge; fr. theorie de la connaissance; nm. Erkenntnis theorie

  Polski odpowiednik niemieckiego ter­minu Erkenntnistheorie (według dawniej­szej pisowni: Erkenntnisstheorie), którego ukucie przypisuje się K. L. Reinholdowi (wcześniejsze jego określenia tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEONOMIZM

   

  TEONOMIZM theós = Bóg + nómos = prawo) ang. theonomy; fr. theonomie; nm. Theonomie

  et. Odmiana —> deontologizmu (a) heteronomicznego, według której normy mo­ralne zostały podyktowane wprost przez Boga. Jego wolna decyzja jest źródłem i je­dynym uzasadnieniem wszelkich warto­ści moralnych (J. Duns Szkot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów)

   

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów) ang. theory ofobjects; mn. Gegen-standstheorie

  Nazwa, jaką wprowadził A. Meinong (1904) na określenie wywiedzionej przez niego jako wiedza a priori teorii dotyczącej wszelkich przedmiotów, zarówno real­nych, jak i fikcyjnych, możliwych itp. Na­zwa zastosowana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA DECYZJI

   

  TEORIA DECYZJI ang. decision theory; fr. theorie de la decision; nm. Entscheidungs-theorie

  Teoria matematyczna, mająca zastoso­wania w ekonomii, psychologii, metodo­logii nauk, strategii itp. -^ Decyzję (3) po­dejmuje się jako rozwiązanie problemu decyzyjnego, charakteryzowanego w ta­beli zwanej macierzą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA RELACJI

   

  TEORIA RELACJI ang. theory of relations log.

  Część —> teorii mnogości zajmująca się -^ relacjami (2) traktowanymi jako —> zbiory (1) (dwójki uporządkowane, trójki uporządkowane itd.). W obrębie teorii rela­cji wyróżnia się jako jej dział rachunek rela­cji; niejednokrotnie też cała teoria relacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA GIER

   

  TEORIA GIER ang. theory ofgames, gamę theory; fr. theorie des ieux; nm. Theorie der Spiele

  Dział matematyki zajmujący się bada­niem modeli sytuacji konfliktowych. Obej­muje on szereg różnych teorii, z których każda zajmuje się pewnym zakresem -^ gier (2).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TYPÓW

   

  TEORIA TYPÓW ang. theory of types; Tan. Stufenlogik

  log. System dedukcyjny, na który składają się -^ rachunek zbiorów i —> teoria relacji w ujęciu B. A. Russella i A. N. Wmteheada (prosta teoria typów) oraz L. Chwistka, F. P. Ramseya (rozgałęziona teoria typów). Obec­nie problematyka teorii typów, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA INFORMACJI

   

  TEORIA INFORMACJI ang. information theory; fr. theorie de I'information; nm. Informationstheorie

  Dyscyplina naukowa, dla której przedmio­tem badań jest -^ informacja (1). W skład teorii informacji wchodzą co najmniej trzy działy:

  a) jakościowa teoria informacji, usiłują­ca odpowiedzieć na pytanie: co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA APOFATYCZNA (apofaza)

   

  TEOLOGIA APOFATYCZNA (apofaza) (gr. apophatikós = negatywny, przeczący) ang. apophatic theology; fr. theologie apophatique

  Nurt teologii rozwijanej głównie w Ko­ściele wschodnim, podkreślającej dystans poznawczy ludzkiego umysłu wobec rze­czywistości Boga; w poznawaniu natury Boga stosuje ona metodę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA WZGLĘDNOŚCI (zasada wzglę­dności)

   

  TEORIA WZGLĘDNOŚCI (zasada wzglę­dności) ang. theory of relativity, relativity theory; fr. theorie de la relativite; nm. Relatwitatstheorie

  U Ch. Renouyiera: twierdzenie, że wszystkie rzeczy pozostają względem sie­bie we wzajemnym stosunku, wobec cze­go nie ma w świecie nic absolutnego; uję­cie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry