Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omega

  Ostatnia litera greckiego alfabetu; przede wszystkim w chrześcijaństwie symbol końca i spełnienia świata. Teilhard de Chardin nazywa ,,punktem omega" cel, do którego zmierza rozwój ludzkości.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Onager

  Dziki osioł, trudno dający się poskromić podrodzaj półosta; w Biblii symbol człowieka, któremu nie podobna przemówić do rozsądku. w szczególności chodzi tu o opierający się Izrael, który nie chce się poddać nakazom Boga.

  Niekiedy także symbol eremity żyjącego na odludziu. Ponieważ często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA

   

  TRADYCJA (łc. = przekazywa­nie) ang. tradition; fr. tradition; nm. Tradition, Uberlieferung

  1. soc. A) W sensie czynnościowym: proces przekazywania — zazwyczaj ust­nego lub pisemnego — z pokolenia na po­kolenie określonych treści kulturowych i sposobów zachowania — działania, myślenia czy wierzenia.

  B)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLERANCJA

   

  TOLERANCJA (łc. łolerantia = znoszenie, wytrzymywanie) ang. tolerance, toleration; fr. tolerance; nm. Toleranz, Duldung

  Postawa wyrażająca się w przyznawa­niu innym prawa do wypowiadania włas­nych poglądów i do zgodnych z nimi zachowań, chociaż są odmierme od tego, co sa­memu uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJONALIZM

   

  TRADYCJONALIZM traditiomlistae, -arum = tradycjonaliści, zwolennicy trady­cjonalizmu (w XIX w.)) ang. traditionalism; fr. traditionalisme; nm. Traditionalismus

  Doktryna filozoficzno-teologiczna uzna­jąca pierwotne Objawienie za jedyne źró­dło poznania nie tylko religijnego i moral­nego, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIKA

   

  TOPIKA (gr. <(tó) topikd> (2) (Arystoteles) = metoda wnioskowania na podstawie zdań ogólnie przyjętych, od topikós = od­noszący się do miejsca) ang. topics; fr. la topique; nm. Topik

  W starożytnej i średniowiecznej reto­ryce i logice: nauka o „wspólnych miej­scach" {loci communes), tj. mających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGIZM

   

  TRAGIZM (gr. tragikós = wzniosły, wspa­niały) ang. the tragic; fr. le tragique; nm. das Tragische, Tragik

  Cecha takiej sytuacji, która nieuchron­nie prowadzi do nieszczęśliwego końca, a powstałej na skutek konfliktu moralne­go. Może to być np. dylemat posłuszeń­stwa wobec równoważnych, choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOTALIZACJA

   

  TOTALIZACJA z łc. totalis = cały, dotyczący całości)

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający naturalną dążność jednostek do łą­czenia się w grupy, grup — w coraz szer­sze społeczności, społeczności — w zjed­noczoną ludzkość (—> kolektywizacja, -> so­cjalizacja 121, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERTIUM NON DATUR

   

  TERTIUM NON DATUR <łc. = trzecie nie jest dane)

  log. Wyklucznie trzeciej możliwości; wy­rażenie używane na określenie —> prawa wyłączonego środka.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENCJA

   

  TRANSCENDENCJA (nłc ~ przekroczenie, wyższość, z łc. transcendens, -entis = przekraczający) ang. transcendence; fr. transcendance; nm. Transzendenz

  metaf. W przeciwstawieniu do -> im­manencji (2) — status tego, co znajduje się poza danymi bytami i posiada całkowicie różną od nich naturę, jak...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt

Do góry