Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TREŚĆ

   

  TREŚĆ łc. materia; ang. meaning, content, matter, ix. contenu; nm. Gehalt, Inhalt

  metaf., t. pozn. Zdeterminowana na­tura bytu, stanowiąca jego zawartość i mo­gąca być przedmiotem poznania pojęcio­wego i ujęć definicyjnych.

  log. Treść nazwy (i odpowiadającego jej pojęcia) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIADA

   

  TRIADA (gr. <trids> = liczba trzy, trójka) ang. triad; ix. triade; nm. Triade

  Układ trzech elementów; np. triadę sta­nowi sylogizm zbudowany z dwóch prze­słanek i wniosku. Analogicznym pojęciem jest —> diada.

  U G. W. F. Hegla: dialektyczny trójsto­pniowy rozwój myśli, a zarazem całej rze­czywistości;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIVIUM

   

  TRIVIUM (łc. <trivium> = rozstajne drogi, miejsce, gdzie zbiegają się trzy drogi)

  Pierwszy, podstawowy stopień studiów na wydziale nauk świeckich (Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uni­wersytetu, obejmujący trzy przedmioty humanistyczne: gramatykę, retorykę i dialektykę. Były to trzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALNY

   

  TRANSCENDENTALNY <nłc. <transcendentalis> od łc. transcendens = przekraczają­cy) ang. transcendental; fr. transcendental; nm. transzendental

  metaf. Przekraczający —> kategorie (1), ponadrodzajowy, przysługujący każdemu —> bytowi (A), związany z —> transcendentaliami (1) (powszechnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTNY

   

  TRANSCENDENTNY <łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendent; fr. transcendant; nm. transzendent

  Znajdujący się poza lub ponad rozpa­trywaną dziedziną i nie będący tej samej na­tury, co ona, np. Bóg wobec świata; vs^> immanentny (1).

  t. pozn. Zewnętrzny wobec aktu świa­domości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIZM

   

  TRANSCENDENTALIZM <nłc. transcendentalis od łc. transcendens - przekraczają­cy) ang. transcendentalism; fr. transcendentalisme; nm. Transzendentalismus

  Zapoczątkowany w XIX w. przez R. W. Emersona kierunek filozoficzno-religijny (nazwa przeniesiona z założonego przez Emersona i jego kolegów w 1836...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIA

   

  TRANSCENDENTALIA (nłc. <transcendentalia>) ang. transcendentals; nm. Transzendentalien

  Termin scholastyczny oznaczający po­wszechne własności -^ bytu (A).

  1. metaf. ^ Transcendentalne (1) włas­ności bytu, przysługujące każdemu real­nemu bytowi jako bytowi. W tradycji filozo­fii klasycznej wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orka

  Zgodnie z szeroko rozpowszechnionym wyobrażeniem kojarzono ją z zapłodnieniem ziemi lub—co się z tym wiązało—z dokonywanym przez człowieka łączeniem nieba i ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osioł

  Zwierzę o skrajnie sprzecznych znaczeniach: w Egipcie czerwony osioł uchodził za niebezpieczną istotę, którą dusza spotyka po śmierci. W Indiach osioł jest zwierzęciem, którego dosiadają bóstwa przynoszące nieszczęście. Starożytność uważała go z jednej strony za zwierzę głupie i uparte, z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orlik

  Gatunek rośliny z płn. strefy umiarkowanej. Pierwotnie poświęcony germ. Bogini-Matce Friji, w sztuce chrzęść, atrybut Marii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt

Do góry