Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  UCZENIE SIĘ

   

  UCZENIE SIĘ nłc. apprehensio; ang. the learning; fr. apprentissage; nm. Lernen

  psych. Wszelka modyfikacja —> zacho­wania podmiotu, jaka zachodzi pod wpły­wem jego kontaktu ze środowiskiem, z wykluczeniem zmian wywołanych cho­robą, zmęczeniem, adaptacją sensoryczną; także sam proces, dzięki któremu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZUCIE

   

  UCZUCIE gr. pathos; łc. affedus, affectio, sensus; nłc. passio (1); ang. sentiment/feeling; fr. sentiment; nm. Gefuhl, Gemut

  1. W psychologii filozoficznej (w tomizmie): poruszenie w pożądawczo-zmysłowej sferze życia psychicznego podmiotu, który dąży do jakiegoś dobra zmysłowego lub duchowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEDNOSTKOWIENIE

   

   metaf. W filozofii scholastycznej: fakt urzeczywistnienia w -^ jednostce (2) ja­kiegoś wzoru gatunkowego. -> Indywiduacja (1), -^ jednostkowienie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJĘCIE

   

  UJĘCIE łc. perceptio, notio; nłc. apprehensio, intentio actualis; ang. apprehension; fr. apprehension; nm. Apprehension, Aujfassung

  1. t. pozn. W odróżnieniu od -^ sądze­nia i —> rozumowania — akt, poprzez któ­ry intelekt przyswajając sobie jakąś treść dociera do przedmiotu poznania i tworzy —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYCHIZM

   

  TYCHIZM tyche = przypadek) ang. tychism; fr. tychisme; nm. Tychismus

  Termin wprowadzony przez C. S. Peirce'a (1892) na określenie jego własnego poglą­du, według którego nie ma w świecie ab­solutnego zdeterminowania, co nie jest tylko wyrazem naszej nieznajomości przyczyn, lecz zdaje się stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYP

   

  TYP (gr. typos, łc. typus = odbicie, obraz) ang. type; fr. type; nm. Typus, Typ

  1. metod, syn.—> Model (1) — przedmiot wzorcowy istniejący w rzeczywistości (typ empiryczny) lub konstrukcja pojęciowa (typ idealny); tzw. poję­cie typologiczne (-> typologia /1 /), umo­żliwiające grupowanie jakichś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA

   

  TYPOLOGIA (gr. typos = odbicie, obraz + logos = słowo, nauka) ang. typology; fr. typologie; nm. Typologie

  metod. Zabieg polegający na wyróż­nieniu -^ typów (1), tj. przedmiotów wzor­cowych (realnych lub idealnych, ale posiadających wyraźne i wspólne cechy) w ob­rębie jakiegoś zbioru przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUCJORYZM

   

  TUCJORYZM (łc. tutior = pewniejszy, bezpieczniejszy) ang. tutiorism; fr. tutiorisme; nm. Tutiorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, według którego pomimo żywionej wątpli­wości co do obowiązywalności normy ja­kiegoś prawa, również prawa pozytywne­go, należy postępować zgodnie z tym prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWIERDZENIE

   

  TWIERDZENIE gr. apóphasis, apóphansis; łc. propositum; nłc. afftrmatio, propositio; ang. affirmation, proposition, theorem (2); fr. affirmation; nm. Affirmation, Bejahung, Behauptung

  1. metod. Sąd twierdzący lub przeczący uznany przez kogoś za prawdziwy lub słuszny {-^ asercja /!/,-» teza 161); także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZYWO

   

  TWORZYWO gr. hyle; łc. materia; ang. stuff; fr. etoffe; nm. Stoff

  Tworzywo wszechświata — termin E. Haeckla {Weltstoff), nabierający szcze­gólnego znaczenia u P. Teilharda de Chardin {etoffe de l'univers), według którego tworzywo wszechświata ma charakter za­równo materialny, jak i duchowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt

Do góry