Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  UMYSŁ

   

  UMYSŁ gr. noris, phren; łc. animus, mens (2); ang. mind; fr. esprit; nm. Geist (1), Gemiit (2)

  1. psych., t. pozn. Władze duchowej sfe­ry życia człowieka, tj. -^ intelekt i -^ wola, przejawiające się przede wszystkim w zdol­ności poznawania i wyboru. —> Rozum, -^ cogitatio.

  2. psych., t. pozn. Mens —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZDOLNIENIE

   

  UZDOLNIENIE nłc. aptitudo; ang. aptitude, faculty; fr. aptitude; nm. Eignung

  psych. Cecha ludzkiej osobowości wpły­wająca na sposób i poziom rozwiązywa­nia różnych problemów: życiowych, orga­nizacyjnych, naukowych, technicznych, artystycznych i in. W ^ analizie (5) czyn­nikowej uzdolnienia traktuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE)

   

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE) ang. order

  metod. Uszeregowanie elementów da­nego —> zbioru (1) w taki sposób, by każdy z nich znalazł określone miejsce w szeregu ze względu na jakąś —> relację (2) porząd­kującą zachodzącą między nimi. Uporząd­kowanie logiczne, obok —> typologii (1) i —> klasyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŁOŻENIE

  UŁOŻENIE gr. keisthai; łc. situs; ang. situation; fr. situation; nm. Lage

  metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa —> kategorii (1) bytu, mianowicie —> przypadłość (1) relacyjna wyróżniona ze względu na usytuowanie (situm esse) różnych części integralnych ja­kiegoś bytu jednych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Phallus

  W całym świecie uchodzi za oznakę płodności, a w szczególności także sił kosmicznych, oraz jako źródło życia; dlatego często stosowano jego formę jako amulet i czczono jako obraz kultowy (np. jako istotną część staroż. herm).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pies

  Prawdopodobnie najstarsze zwierzę domowe człowieka, od pradawnych czasów dawał powód do złożonych, często sprzecznych interpretacji symbolicznych. W wielu kulturach pozostaje w związku ze śmiercią; strzeże królestwa zmarłych, jest przewodnikiem dusz, czyli pośrednikiem między światem zmarłych a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piec

  Symbolicznie pozostaje w związku z ogniem; miał znaczenie przede wszystkim w alchemii dla procesów przemiany metali, wody, powietrza, uziemi itd. oraz związanych z nimi procesów mistycznych i moralnych.

  W szczególności piec piekarski jest symbolem kobiecego łona: dlatego też wsunięcie do pieca może być...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć

  Jako addytywne połączenie pierwszej liczby parzystej i pierwszej nieparzystej (dwa i trzy, jeśli jednego nie uznamy za właściwą liczbę), jak też jako dający się łatwo przedstawić graficznie środkowy punkt czwórki (cztery) pomyślanej jako kwadrat, często rozumiane jako liczba szczególnie doskonała...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieczęć

  Przede wszystkim na Starożytnym Wschodzie używana często jako oznaka prawa własności, władzy itd. jakiejś osobistości.

  W Biblii i w literaturze chrzęść, pieczęć, podobnie jak monety (pieniądze), wspomina się niejednokrotnie jako symbol przynależności do Boga.

  Zapieczętowane są także boskie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiąt

  W Biblii liczba radości i święta. 50 dzień po Wielkiejnocy (pierwotnie po rozpoczęciu żniw) był u Hebrajczyków radosnym świętem żniw (dożynki).

  Co 50 lat wyzwalano niewolników, umorzano długi, intensywnie odpoczywano od pracy itd. Pierwsze Zielone Świątki, Zesłanie Ducha Św., wypadło na 50 dzień...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry