Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WARTOŚĆ

   

  WARTOŚĆ gr. he aksia, aksioma, aksiosis; łc. valor; ang. value, worth; fr. valeur; nm. Wert, Wahrheitswerte (4)

  1. Cecha przysługująca danej rzeczy (obiektywistyczne ujęcie wartości) lub też przypisywana jej przez podmiot — do­wolnie (ujęcie subiektywistyczne) bądź zgodnie z przyjętymi w danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTECZNOŚĆ

   

  UŻYTECZNOŚĆ łc. utilitas; ang. utility; fr. utilite; nm. Nutzlichkeit, Brauchbarkeit

  1. et. Podstawowe pojęcie —> utylitaryzmu, w myśl którego dokonuje się oceny przedmiotu czynów ludzkich ze względu na przyjemność, jaką zapewniają, i przy­krość, jakiej pozwalają uniknąć (J. Bentham, J. St...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNAWANIE

   

  UZNAWANIE gr. sygkatdthesis (= akt uznania) (1); ang. acceptance, assent; fr. assentiment; nm. Anerkennen, Setzung

  W filozofii stoickiej: umysłowe po­twierdzenie spostrzeżeń.

  metod. Przyjęcie zdania do -> systemu dedukcyjnego lub do -^ teorii (4b) empiry­cznej, podyktowane regułami uznawania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWNIENIE

   

  UPRAWNIENIE łc. ius; ang. right; fr. le droit; nm. Recht, Berechtigung, Bemachtigung

  et. -^ Prawo (ID) podmiotowe (ius) w od­różnieniu od prawa przedmiotowego {lex), wskazujące na dobra, jakie są należ­ne podmiotowi i których respektowania może on, a nawet powinien się domagać od innych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTOPIA

   

  UTOPIA (gr. przeczenie ou- + topos = miejsce — w sumie: nigdzie) ang. utopia; fr. utopie; nm. Utopie

  „Miejsce, którego nie ma" — nazwa po­chodząca z tytułu dzieła Th. More'a (De optinio reipuhlicae statu, deque nova insula Utopia, 1516), w którym autor daje obraz idealnego społeczeństwa, żyjącego na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTYLITARYZM

   

  UTYLITARYZM <łc. utilitas = korzyść, wygoda, pożytek) ang. utilitarianism; fr. utilitarisme; nm. Utilitarismus, Nutzlichkeitstheorie

  et. Odmiana —> eudajmonizmu upatru­jąca w respektowaniu zasady —> użytecz­ności (1) skuteczną drogę do osiągnięcia szczęścia. Użyteczność jest więc w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMIEJĘTNOŚĆ

   

  UMIEJĘTNOŚĆ gr. techne; łc. ars; ang. ability (1), science (2); fr. savoir-faire (1), science (2); nm. Konnen (1), Fahigkeit (1), Wissenschaft (2)

  Praktyczna znajomość czegoś, zdol­ność wykonania czegoś, np. inteligencja jako zdolność trafnego wyzyskania posia­danej wiedzy w nietypowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWAGA

   

  UWAGA łc. attentio; ang. attention; fr. attention; nm. Aufmerksamkeit

  psych. Proces psychiczny prowadzą­cy do ograniczania zakresu bodźców, na które jednostka reaguje w danym mo­mencie.

  psych. Stan świadomości, dla którego charakterystyczne jest uczynienie pew­nych treści, kosztem innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA SPOŁECZNA

   

  UMOWA SPOŁECZNA ang. social contract; fr. contrat social, pacte social; nm. Gesellschaftsvertrag, Yerabredung

  Hipotetyczna zasada funkcjonowania spo­łeczeństwa przyjęta w doktrynach prawa natury. Wyjaśnia ona podstawę i początki społeczeństwa — również podstawy wła­dzy politycznej — tym, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZASADNIENIE

   

  UZASADNIENIE ang. foundation; fr. fondement; nm. Begrundung, Grundlegung

  metod. Wykazanie, że jakaś wypowiedź spełnia warunki pozwalające uznać ją za twierdzenie prawdziwe lub słuszne (—> uznawanie /2/).

  Rozróżnia się:

  uzasadnienie bezpośred­nie — polegające na odwołaniu się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry