Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WNIOSEK (konkluzja)

   

  WNIOSEK (konkluzja) gr. synagogę; łc. conclusio; ang. conclusion; fr. conclusion; nm. Schlufi, Schlufisatz, Folgerung

  log. Zdanie uznane za prawdziwe na podstawie uznania prawdziwości innych zdań, zwanych -> przesłankami danego wniosku. Jeśli wniosek wynika logicznie (—> wynikanie /b/ logiczne) z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA

   

  WIZJA (łc. = widzenie) gr. hórama; ang. vision; fr. vision; nm. vision (1, 2), Offenbarung (3), Erscheinung (3)

  psych., t. pozn. —> Przedstawienie (a) wyobrażeniowe mające pozory -^ perce­pcji (1).

  Obraz rzeczywistości lub jakiegoś jej fragmentu utworzony przez twórczą wy­obraźnię {visio...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WITALIZM

   

  WITALIZM (łc. vis vitalis = siła życiowa) ang. vitalism; fr. vitalisme; nm. vitalismus

  filoz. przyr. Doktryna, według której ist­nieje zasadnicza różnica pomiędzy mate­rią ożywioną a nieożywioną, wobec czego zjawiska życiowe są niesprowadzalne do procesów fizykochemicznych. Według wi­talizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA

   

  WIEDZA gr. eidesis, episteme; łc. scientia; ang. knowledge (Ib); fr. savoir, connaissances; nm. Wissen, Kenntnisse

  1. Stan poznania mniej lub bardziej zin­tegrowanego.

   

  a) Odpowiednik terminów: gr. dóksa, łc. opinio, ang. belief— oznaczający stan prze­konania pozbawionego cechy niezawod­ności. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOŚĆ (mnogość)

   

  WIELOŚĆ (mnogość) gr. ta polia, plethos; nłc. multiplicatio, pluralitas; ang. multiplicity, plurality; fr. multiplicite, pluralite; nm. Yielheit, Mehrheit, Quantum

  metaf. Przeciwieństwo os—> jedności (1); —> pluralizm. W ujęciu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej wielość jest nastę­pstwem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOZNACZNOŚĆ

   

  WIELOZNACZNOŚĆ gr. homonymia; łc. aequivocatio; ang. ambiguity; fr. l'equivoque; nm. Vieldeutigkeit

  metod. Cecha wyrażenia lub sygnału po­legająca na tym, że posiadają one nie tylko jedno -^ znaczenie (1, 2), lecz dwa znacze­nia lub jeszcze więcej. Odmianami wielo­znaczności są m. in. -^ amfibolia i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRTUALNOŚĆ

   

  WIRTUALNOŚĆ <nłc. virtualis = zdolny do działania; możliwy, mogący zaistnieć, od łc. virtus = siła, możność) ang. virtuality; fr. virtualite; nm. Virtualitdt

  metaf. Cecha tego, co istnieje w stanie -^ możności (B) czynnej. Wirtualny ele­ment bytu to element potencjalny bliski -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNOŚĆ

   

  WIECZNOŚĆ gr. aión; łc. aeternitas (la), aevum (2b); nłc. sempiternitas; ang. eternity, aeviternity (2b); fr. eternite; nm. Ewigkeit

  1. filoz. przyr., metaf. Nieposiadanie cza­sowego początku ani końca — pojęcie od­noszone w starożytnej filozofii greckiej do tworzywa świata (-^ chaos, pramateria) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNY POWRÓT

   

  WIECZNY POWRÓT gr. apokatdstasis; ang. endless return of everything; fr. retour eternel, palingenese cyclique; nm. ewige Wiedergeburt, Kreislaufder Welt

  1. W wyobrażeniach kosmogonicznych starożytnych Greków:

  a) Jońska teoria „kołowrotu", wyrażona przez Anaksymenesa i Anaksymandra (któ­rzy przyjmowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDZENIE W BOGU

   

  WIDZENIE W BOGU (tłum. fr. <vision en Dieu>}

  Teoria N. de Malebranche'a, według któ­rej człowiek widzi w Bogu — poprzez -^ idee (IIAa) — nie tylko „prawdy wieczne" czy też normy wyznaczające sądy o war­tości (doktryna Augustyna), lecz również rzeczy materialne. W ten sposób kontakt poznawczy człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry