Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ

   

  WOLNOŚĆ gr. eleutheria (= wolność we­wnętrzna — stoicy; wolność od zbędnych potrzeb — Epikur; wolność polityczna — Arystoteles); łc. libertas; ang. liberty, fre­edom; fr. liberte; nm. Freiheit

  metaf. Całkowita niezależność istoty żywej od czegokolwiek; w tym znaczeniu bezwzględnie wolny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA CHCĄCA - WOLA CHCIANA

   

  WOLA CHCĄCA - WOLA CHCIANA (tłum. fr. wolonte voulante, volonte voulue>)

  Pojęcia występujące u M. Blondela i E. Le Roy: wolą chcianą człowiek dokonuje wy­boru celów, które wyraźnie sobie przed­stawia; wola chcąca zmierza zawsze poza cele jego doraźnych pragnień, ku dobru absolutnemu, które zna on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA MOCY

   

  WOLA MOCY (tłum. nm. <Wille zur Machb) ang. will to -power; fr. volonte de puissance

  U F. W. Nietzschego: ukonkretniona Schopenhauerowska —> wola życia, prze­ciwstawiona Darwinowskiej —> walce (1) o byt. Konkretyzacja ta polega na wskaza­niu, że człowiek chce nie tylko utrzymać się przy życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA ŻYCIA

   

  WOLA ŻYCIA (tłum. mn. <Wille zum Leben>) ang. will to live; fr. volonte de vivre, vouloir vivre

  U A. Schopenhauera: uniwersalna zasa­da dotycząca istot żywych, zgodnie z któ­rą wszystkie one dążą do utrzymania ży­cia w formie właściwej ich rodzajowi lub gatunkowi; —> wola mocy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli)

   

  WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli) łc. liberum arbitrium; ang. free-will; fr. libre-arbitre; nm. Willensfreiheit

  Nieskrępowana niczym — szczególnie wcześniejszymi uwarunkowaniami psy­chicznymi czy fizjologicznymi — zdol­ność wyboru (liberum arbitrium indifferentiae; freedom of indifference)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSKOWANIE

   

  WNIOSKOWANIE gr. '^ synagoge; nłc. deductio, illatio; ang. illation, inference; fr. consecution; nm. Folgerung

  metod. Proces rozumowy polegający na tym, że na podstawie zdania lub zdań uznanych za prawdziwe dochodzi się do zdania nie uznanego dotąd za prawdziwe lub wzmacnia się pewność zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA

   

  WOLA gr. boulesis; łc. voluntas; ang. will; fr. volonte; nm. Wille

  1. W psychologii filozoficznej: pożąda­nie umysłowe, tj. naturalna i konieczna dążność człowieka do -> dobra (2). Obok intelektu jest to wyższa władza duchowa człowieka, będąca realną możnością działania, przejawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZA

   

  WŁADZA gr. dynamis, dynasteia; łc. potentia (1), virtus {2),facultas (2), vis (2), potestas (4); ang. power (1, 4), faculty (2); fr. le pouvoir (1, 4), faculte (2), puissance (2); nm. vermogen (1, 2), Macht (4), Gewalt (4), Herrschaft (4)

  metaf. -^ Możność (B) czynna, będą­ca odmianą —> jakości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ

   

  WŁASNOŚĆ łc. dominium (2); nłc. proprium; ang. character (1), property; fr. le propre, caractere (1), propriete (2); nm. Charakter (1), Eigentum (2)

  1. metaf. a) W sensie węższym: syn.—> ce­cha (2) (nieistotna); —> przypadłość (1) (ac-cidens).

  b) W sensie szerszym: każde określenie przysługujące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁAŚCIWOŚĆ

   

  WŁAŚCIWOŚĆ gr. idion; łc. proprietas; nłc. attributum, idiomu; ang. property, characteristic; fr. le propre; nm. Eigenschaft, Eigenheit, Beschajfenheit

  1. W logice tradycyjnej: jakość istotna konsekutywna danego przedmiotu (tzn. będąca koniecznym następstwem jego cech konstytutywnych) (->cecha/3a/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry