Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZMYSŁ PIĘKNA

   

  ZMYSŁ PIĘKNA (tłum. ang. )

  estet. Analogiczne do określenia -^ „zmysł moralny" określenie wrodzonej wrażliwości człowieka na piękno, będącej warunkiem przyjemności estetycznych, oraz jego zdolno­ści do wydawania ocen estetycznych (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁUDZENIE

   

  ZŁUDZENIE gr. apte; łc. illusio; ang. illu­sion, delusion; fr. illusion; nm. Illusion, Tauschung, Schein

  t. pozn., psych. Wzięcie czegoś, co nie ist­nieje, za rzeczywistość, lub błędne ujęcie jakiegoś jej fragmentu, takie jak halucyna­cja, —> iluzja itp., zwane przez analityków brytyjskich deluzją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WEWNĘTRZNY

   

  ZMYSŁ WEWNĘTRZNY ang. inner sen­se, internał sense; fr. sens intime, sens interieur; nm. innerer Sinn

  psych., t. pozn. —> Zmysł (b).

  U J. Locke'a: internal sense — właściwsze określenie tego, co on sam nazywa zazwy­czaj syn.^ refleksją (1).

  U I. Kanta; innerer Sinn (w przeciwstawie­niu do ausserer...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA

   

  ZMIANA gr. metabole, alloiosis, kinesis; łc. immutatio, mutatio; nłc. alteratio (b); ang. change, alteration; fr. changement; nm. Vermderung, Anderung, Alteration, variation

  metaf., filoz. przyr. U Arystotelesa: alloiosis — fakt stawania się lub czynienia czymś innym, należący do kategorii —> jakości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA

   

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA (tłum. ang. <illative sense>) nm. Folgerungssinn, Folgerungsorgan

  Termin J. H. Newmana utworzony na wzór terminów -> „zmysł moralny" czy -> „zmysł piękna" na oznaczenie właści­wej indywidualnemu podmiotowi zdol­ności do godzenia zasad logiki, czyli do­chodzenia prawdy według reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNA

   

  ZMIENNA ang. the variable; fr. la variable; nm. variable

  log. Wyrażenie języka formalnego o po­staci pojedynczej litery, za które wolno podstawiać wyrażenia z określonej kate­gorii syntaktycznej (^ kategorie semanty­czne): zdania za zmienną zdaniową {sentential variable, propositional variable), na­zwy —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ

   

  ZDOLNOŚĆ gr. dynamis; ic. facultas; nłc. capacitas; ang. capacity, ability, faculty; fr. capacite, aptitude; nm. Fahigkeit

  psych. -> Uzdolnienie.

  psych. -^ Władza (2). Terminu „zdol­ność" używa się raczej na określenie siły psychicznej w stanie czysto potencjalnym, natomiast terminu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WSPÓLNY

   

  ZMYSŁ WSPÓLNY gr. koine aisthesis, proton aisthetikón, kyrion aistheterion (Ary­stoteles); nłc. sensus communis (1), sensorium commune (1); ang. common sense; ix. sens commun; nm. Gemeinsinn, Gemeinschafts-sinn

  1. psych., t. pozn. Jeden ze zmysłów we­wnętrznych > zmysł (c) wspólny jako świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ

   

  ZMIENNOŚĆ ang. variability, variahleness, changeability; fr. variabilite; nm. Variabilitat, verdnderlichkeit, Wankelmutigkeit, Wechseln

  Występowanie —> zmian (—> wariabilizm).

  biol. Związane ze wzrostem, a zwła­szcza z -> rozwojem (3), powstawanie róż­nic w cechach organizmów. Zwykle wy­różnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA (PRAWO) WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

   

  ZASADA (PRAWO) WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. principle (law) of excluded middle; fr. principe du milieu exclu, principedu tiers exclu; nm. Satz vom ausgeschlossenen Dritten

  Zasada wykluczania w myśleniu przy­padków pośrednich między prawdą i fał­szem (w logice dwuwartościowej), między bytem i niebytem (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry