Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZUPEŁNOŚĆ

   

  ZUPEŁNOŚĆ ang. completeness; fr. completude; nm. vollstandigkeit

  log. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na tym, że dla każdego zdania zbudowanego w języku tego syste­mu zachodzi jedno z dwojga: albo to zda­nie, albo jego zaprzeczenie jest tezą syste­mu. Własność tę posiada np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE

   

  ŻYCIE gr. bios, dzoe, psyche; łc. vita; ang. life; fr. vie; nm. Leben

  1. biol. Sposób istnienia i funkcjonowa­nia wszelkich organizmów, charakteryzu­jący się przede wszystkim zdolnością przy­swajania substancji z zewnątrz, wzrostu, rozmnażania się.

  Obserwacji naukowej dotyczącej proce­sów życiowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCZLIWOŚĆ

   

  ŻYCZLIWOŚĆ gr. eunoia; łc. benevolentia; ang. benevolence, goodwill; fr. bienveillance; nm. Wohlwollen

  et. Postawa wobec innych osób nace­chowana gotowością czynienia im dobra. Według Arystotelesa życzliwość jest ro­dzajem najbliższym przyjaźni i miłości. Odosobniony pogląd, że życzliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWINA

   

  ŻYWINA gr. dzóon; łc. animal; nłc. vivum; ang. the animal; fr. Vanimal; nm. Tier

  Słowo odnotowane przez S. B. Lindego — obok synonimicznych '(to) żywię' i 'żywocina' — oznaczające „istotę żyjącą". Stosowane przez ruektórych polskich hi­storyków starożytnej filozofii greckiej (A. Krokiewicz, J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWY ROZSĄDEK

   

  ZDROWY ROZSĄDEK nłc. sensus communis (1); ang. sense (1), good sense (1, 2), common sense (3); fr. hon sens (1, 2), sens commun (3); nm. gesunder verstand (1, 2), gesunder Menschenverstand (1, 2), Gemeinsinn {3),gemeiner Yerstand (3), einfacher Yer­stand (3)

  Tyle, co -^ rozsądek (1) (często bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE

   

  ZNACZENIE łc. significatio, sensus; ang. meaning, signification, sense; fr. signification, sens; nm. Bedeutung, Sinn

  To, co pozwala danemu pojęciu, słowu, znakowi itp. wyrazić jakiś stan rzeczy, na który to słowo itd. wskazuje; w ten sposób rzecz może otrzymać znaczenie niezależ­nie od swych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ

   

  ZMYSŁ gr. aisthesis, aistheterion (Arysto­teles); łc. sensus; ang. sense; fr. sens; nm. Sinn

  psych., t. pozn. Zdolność reagowania —» wrażeniami na określone kategorie bodź­ców, uwarunkowana istnieniem odpowie­dnio wyspecjalizowanego analizatora (w za­kresie odbioru wrażeń, np. wzrokowych, słuchowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO

   

  ZJAWISKO gr. phainómenon; nłc. phaenomenon; ang. phenomenon; fr. phenomene; nm. Phanomen, Phdnomenon, Erscheinung

  t. pozn., psych. To, co się ukazuje zmy­słom lub świadomości.

  filoz. przyr. —> Zdarzenie (1) w świecie

  przyrody, z reguły występujące jako -^ pro­ces (1).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ MORALNY

   

  ZMYSŁ MORALNY (tłum. ang. ) ang. moral faculty; fr. sens moral; run. moralisclter Sinn

  et. Określenie używane przez angiel­skich moralistów (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson, J. Butler) na oznaczenie zdolności rozróżniania dobra i zła za pomocą pew­nego rodzaju intuicji, która pozwala czło­wiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁO

   

  ZŁO gr. to kakón, kakia (Ib), tó phaulon; łc. malum; ang. evil; fr. mai; nm. Uhel, Boses

  metaf. Pozytywwna pod względem by­towym natura, będąca następstwem podzieloności bytu (—> niepodzieloność) i skutkiem bytowej wielości (m. in. pitagorejczycy, Platon, Plotyn, Filon z Aleksan­drii, Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt

Do góry