Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Apokatastaza

  (gr. “przywrócenie do stanu pierwotnego, powszechna naprawa”). Teoria przypisywana, wydaje się niesłusznie, Orygenesowi (ok. 185 - ok. 254), a później potępiona jako heretycka, według której aniołowie i ludzie - nawet demony i potępieńcy - zostaną ostatecznie zbawieni (por. DH 409,411).

  Apokatastazę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antychryst

  (gr. “przeciwnik Chrystusa”) Najwyższy przeciwnik Chrystusa, związany z końcem świata (1 J 2,18,22; 4,3) i przyjmujący postać osobową w tych, którzy odrzucają wcielenie (2 J 7). Utożsamiano go także z “człowiekiem grzechu” (2 Tes 2, 3-10) oraz z “bestią” (Ap 11, 7; por. DH 916, 1180).

  Temat Antychrysta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniołowie

  (z gr. “angelos” = “wysłaniec, posłaniec”) Duchowi wysłańcy Boga, uznawani - choć w różny sposób - przez judaizm, chrześcijaństwo i islam.

  We wcześniejszej tradycji Starego Testamentu aniołów z trudem tylko można było odróżnić od Boga (Rdz 16, 7-13); ich zadaniem było pośredniczenie między Bogiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfona

  (gr. “naprzemienna odpowiedź” lub “refren”). Werset często zaczerpnięty z Psalmów lub in-nych ksiąg Pisma Świętego, śpiewany przez chór na przemian z wiernymi, lub przez jeden chór na prze-mian z drugim.

  Wspólne dla wszystkich liturgii chrześcijańskich, antyfony zwykle podkreślają obcho-dzone właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniołowie stróżowie

  Rozumne i niematerialne duchy, którym Bóg wyznaczył zadanie otoczenia troską ludzi (zob. Mt 18, 10; Dz 12, 15). W Starym Testamencie aniołowie opiekują się jednostkami (Tb 5, 1-12,21; Ps 91, 11-12), małymi grupami narodu (Dn 3, 24-28), a nawet całymi narodami (Dn 10, 13-21).

  Zob. aniołowie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfona na wejście

  Wiersz Pisma Świętego lub inny śpiewany lub recytowany podczas podchodzenia kapłana do ołtarza w celu odprawienia mszy św. Często jest fragmentem psalmu, a zawsze odpowiada liturgicznemu zabarwieniu dnia. Czasami jego początkowe słowa dały nazwę świętu, np. “Gaudete” dla trzeciej niedzieli Adwentu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomoios

  (gr. “niepodobny”). Zwolennicy Aecjusza (zm. ok. 370) i Eunomiusza (zm. 394), którzy utrzymywali, że Syn Boży jest tylko pierwszym stworzeniem i że w swojej istocie jest zupełnie niepo-dobny do Ojca.

  Ponadto Eunomiusz uczył, że Duch Święty jest tylko pierwszym i najwyższym stworze-niem ukształtowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyklerykalizm

  (z gr. “anty = przeciw” i łac. “clericus = duchowny”). Stanowisko odmawiające przy-wódcom Kościoła prawa i obowiązku wypowiadania się na temat skutków politycznych moralności pu-blicznej i odgrywania jakiejkolwiek roli w politycznym i społeczno - kulturalnym życiu kraju.

  Zob. duchowieństwo, klarykalizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropocentryzm

  (z gr. “anthropos = człowiek” i łac. “centrum = środek”) Sposób podejścia do zagad-nień teologicznych, który za punkt wyjścia i za nić przewodnią bierze ludzkie doświadczenie.

  Jeżeli ten sposób podejścia wypaczy się i uczyni ludzi ośrodkiem i jedyną miarą wszystkiego, antropocentryzm sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antynomizm

  (gr. “przeciw prawu”) Lekceważenie albo pogarda prawa. Ogólnie rzecz biorąc, postawa ta może się opierać na racjach filozoficznych lub teologicznych, płynąć z psychologicznego odrzucenia au-torytetu, może też być podyktowana chciwością ekonomiczną. Od czasów Nowego Testamentu rozmaite sekty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt

Do góry