Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chrystologia “logos - anthropos”

  (gr. “Słowo - Człowiek”). Jest to chrystologia “oddolna”, znamienna dla Teodora z Mopsuestii (ok. 350-428) i dla szkoły antiocheńskiej, a zmierzająca do utrzymania pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa.

  Po przyjęciu istnienia dwoistości natur (pełnej ludzkiej natury Chry-stusa i pełnej Jego natury...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzestny

  Wyraz na oznaczenie ojca chrzestnego lub matki chrzestnej. Inaczej mówiąc, jest to człowiek dorosły, który jest świadkiem kandydata do chrztu lub bierzmowania. Prawo kanoniczne postanawia, że podczas obrzędu chrztu powinien być obecny osobiście lub przez pełnomocnika przynajmniej jeden chrzestny, a jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia “logos - sarks”

  (gr. “Słowo - Ciało żywe”). Chrystologia “odgórna”, znamienna dla Oryge-nesa (ok. 185 - ok. 254) i św. Cyryla Aleksandryjskiego (zm. 444), ukierunkowana na odwiecznie istnie-jące Słowo Boże, które schodzi na świat. Szkoła aleksandryjska dochodziła zazwyczaj do dobrych wyni-ków, podtrzymując autentyczne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystofania

  (gr. “objawienie się Pomazańca”) Objawienie się Jezusa jako Bożego Pomazańca albo Me-sjasza. Wydarzyło się to nie tylko podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Mt 4, 16-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22) i nie tylko podczas przemienienia Jezusa na Górze Tabor, ale przede wszystkim podczas objawień Pana...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia wzniosła

  W odróżnieniu od chrystologii “obniżonej”, chrystologia wzniosła kładzie nacisk na bóstwo Chrystusa. Tego rozróżnienia nie można mieszać z innym, mianowicie z chrystologią explicite i implicite.

  Zob. chrystologia oddolna, chrystologia odgórna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia

  (gr. “nauka o Chrystusie”). Teologiczne spojrzenie na Jezusa Chrystusa, wyjaśniające w sposób systematyczny, kim i czym On jest sam w sobie dla tych wszystkich, którzy w Niego wierzą. No-wy Testament zawiera różne chrystologiczne spojrzenia na Chrystusa, nie ujmując ich systematycznie.

  Zob. chrystologia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus wiary

  Wyrażenie używane na oznaczenie ogromnego rozdźwięku między wnioskami, do jakich dojść można, jeżeli się na Jezusa patrzy z czysto historycznego punktu widzenia, a postawą człowie-ka wierzącego, który przyjmuje Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata.

  Zob. Jezus historyczny, Syn Boży.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charyzmatyk

  W znaczeniu ogólnym każdy chrześcijanin wezwany przez Boga i ubogacony przez Nie-go łaskami. W sposób bardziej szczególny wyraz ten oznacza ludzi, którzy otrzymali szczególne dary Ducha Świętego, takie jak: celibat (1 Kor 7, 7), władzę czynienia cudów, rozróżniania duchów i dar języ-ków (1 Kor 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celowość

  Zasada głoszona przez filozofię scholastyczną, według której wszystkie byty zawsze się kieruj ą w działaniu jakimś celem albo zamiarem, nawet jeśli tę zasadę stosuje się w różny sposób do bytów działających, rozumnych i nierozumnych.

  Zob. Scholastyka.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cherubikon

  Czyli hymn cherubinów. W liturgii bizantyńskiej hymn, który towarzyszy przejściu z Li-turgii Słowa do Liturgii Eucharystycznej. Hymn ten zaprasza zgromadzonych wiernych, porównanych do cherubinów, czyli najwyższego z chórów anielskich, do przyjęcia Króla wszechświata, który nadchodzi z zastępami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt

Do góry