Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomia

  (gr. “zarządzanie gospodarstwem”). Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego ukazany w stworzeniu, a przede wszystkim w odkupieniu, które jest dziełem Jezusa Chrystusa (Ef 1,10; 3,9).

  W teologii wschodniej wyrazu “ekonomia” używa się także na oznaczenie ustępstw Kościoła na rzecz ludzkiej słabości; w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika

  (gr. “list okólny”). List biskupa przeznaczony do szerokiego rozpowszechnienia. Od wieku XVIII katolicy zachodni stosują ten wyraz na oznaczenie listu skierowanego przez papieża do całego Kościoła albo do jego części.

  Encykliki papieskie same z siebie nie są nieomylnymi wypowiedziami, lecz raczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskomunika

  (łac. “wykluczenie ze wspólnoty”). Wyłączenie z życia sakramentalnego i korzystania z pełni praw w Kościele (CIC 1331; CCEO 1434). Ekskomunika albo automatycznie następuje po dokona-niu pewnych czynów, albo bywa ogłaszana przez sąd kościelny lub odpowiednią władzę.

  Zob. anatema, ferendae sententiae...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzemplaryzm

  (łac. “wzór, przykład, model”). Teoria, która w wyjaśnianiu rzeczywistości kładzie na-cisk na znaczenie przyczynowości wzorczej.

  Zwolennicy tej teorii uważają, że wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa polega w bardzo dużym stopniu - a może nawet wyłącznie - na tym, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enhypostazja

  (gr. “w osobie”). Nauka o tym, że Chrystus ma pełną ludzką naturę, która się uosobiła w ten sposób, że została przyjęta przez hipostazę albo słowo. Człowieczeństwo Chrystusa istnieje w hipo-stazie Słowa Bożego (stąd enhypostazja).

  Zapewne przedstawiciel neochalcedonianizmu Leoncjusz z Jerozolimy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspiacja

  (łac. “odpokutowanie za winę, oczyszczenie”). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego, Jom Kippur.

  Nowy Testament, a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków, uważa, że Chrystus jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzorcyzm

  (gr. “zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”). Wypędzanie złych duchów (albo nawet samego diabła) z ludzi opętanych albo nawiedzonych ich mocą.

  Pewną formę egzorcyzmu odnajdujemy w modlitwach poprzedzających chrzest. W wypadku człowieka opętanego egzorcysta wyznaczony przez biskupa sprawuje obrzęd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyoteletyzm

  (gr. “dwie wole”). Nauka Kościoła, że w Chrystusie są dwie wole, odpowiednie do Jego dwóch natur. Chociaż są odrębne, Jego wola boska i ludzka współpracują ze sobą w doskonałej moralnej jedności (zob. DH 556-558, 2531; ND 635-637).

  Zob. monofityzm, monoteletyzm, Sobór Konstantyno-politański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ebionici

  (hebr. “ludzie biedni”). Grupa chrześcijańskich ascetów pochodzenia żydowskiego, istniejąca w I i II stuleciu. Uważali oni, że Jezus jest ludzkim synem Maryi i Józefa, a zatem tylko człowiekiem, na którego zstąpił Duch Święty podczas chrztu. Kładli nacisk na zachowanie Prawa Mojżeszowego i dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyptychy

  (gr. “podwójny, dwoisty, podwójna tabliczka do pisania”). Imiona osób żywych lub zmarłych, które miały być odczytywane podczas sprawowania Eucharystii, pierwotnie wypisywane na dwóch tabliczkach połączonych klamrami.

  Wypisanie imion wybitnych osobistości na takich tabliczkach oznaczało łączność z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt

Do góry