Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia

  (gr. “umiłowanie mądrości”). Nauka o najbardziej ogólnych zasadach rzeczy i o naszej wiedzy o nich. Filozofia grecka po Sokratesie (ok. 469-399 przed Chr.) i Platonie (ok. 428-348 przed Chr.) szczyt osiągnęła u Arystotelesa (384-322 przed Chr.), który ją umieścił w jednolitym systemie nauczania; sys-tem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferendae sententiae

  (łac. “na mocy wyroku, który zostanie ogłoszony”). Kościelna sankcja karna, która moc wiążącą otrzymuje dopiero po jej formalnym nałożeniu przez sędziego kościelnego (zob. CIC 1314, 1318; CCEO 1402).

  Z powodu złożonej natury poszczególnych przypadków i subtelności prawnych większość sankcji w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia religii

  Filozoficzne badanie języka, przekonań, przeżyć i praktyk religijnych. Ta raczej niejasno określona nauka została stworzona przez Davida Hume'a (1 711-1776), Immanuela Kanta (1724-1804), Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831) i innych przedstawicieli Oświecenia, którzy czę-sto pomniejszali znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fideizm

  (łac. “wiara”). Kierunek charakteryzujący się:

  a. niedocenianiem rozumu w badaniu spraw religijnych,

  b. zbytnim podkreślaniem swobodnego decydowania się na wiarę. W najlepszym razie fideizm słusznie podważa próby naukowego uzasadnienia wiary chrześcijańskiej. W najgorszym razie ukazuje on wiarę jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia transcendentalna

  Odmiana tomizmu, stworzona przez jezuitę belgijskiego, Józefa Marćchala (1878-1944) w odpowiedzi na krytyczną filozofię Immanuela Kanta (1724-1804). Od czasów Rene De-scartesa (1596-1650) każdy musiał znać pytanie o podmiot, który pyta o wiedzę i jej szuka, ale jest cał-kowicie świadomy tego, że może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides fiducialis

  (łac. “wiara jako zawierzenie”). Według Marcina Lutra (1483-1546) główny czynnik wiary. Późniejsi teologowie luterańscy, chociaż przyjmują priorytet tego pełnego zaufania (fiducid) zbawieniu dokonanemu przez Chrystusa, do elementów wiary zaliczają także rolę rozumu i zgodę.

  Zob. luteranizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Extra ecclesiam nulla salus

  (łac. “poza Kościołem nie ma zbawienia”). Sentencja pochodząca od św. Cypriana z Kartaginy (zm. 258), która podkreśla konieczność przynależności do Kościoła Chrystusowe-go, żeby osiągnąć zbawienie (Mk 16,16; LG 14).

  Nie oznacza to jednak, że odmawia ona zbawienia tym, którzy nie należą wprawdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wieczysta

  Wyrażenie upowszechnione przez neoscholastyków, ale sięgające korzeniami do Augustyna Steuchusa (1496-1548), biskupa Kissamos na Krecie, który w swym dziele pt. De perenni Philosophia (1540) wnioskował za istotną zgodą między (a) myślą takich chrześcijańskich platoników jak Marsyliusz Ficino (1433-1499)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides ouaerens intellectum

  (łac. “wiara szukająca zrozumienia”). Jest to tytuł, jaki św. Anzelm z Canterbury (ok. 1033-1109) nadał pierwotnie jednemu ze swych dzieł (nazwanemu później Proslogion).

  Wyrażenie to, będące odmianą Augustynowego “credo, ut intellegam” (łac. “wierzę, żebym mógł zrozu-mieć”), wskazuje, że w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faryzeusze

  (hebr. “oddzieleni”). Pobożne ugrupowanie żydowskie, które się ukształtowało w II stuleciu przed Chr., przyjmowało zarówno Prawo pisane, jak ustne i skrupulatnie zachowywało wiele praktyk (na podstawie 366 pozytywnych oraz 250 negatywnych norm). Krytykowali oni Jezusa za przebaczanie grze-chów, za łamanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry