Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Naród, który pod wodzą Mojżesza wkroczył do ziemi obiecanej Abrahamowi. Sami Hebrajczycy woleli się raczej nazywać Izraelitami albo synami Izraela, imieniem zatem nadanym przez Boga Jakubowi (Rdz 32, 28; 35, 10).

  To przeważnie ludzie obcy nazywali ich Hebrajczykami, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia

  (gr. “święty początek”, “porządek”). Zasada porządkująca wszechświat, aniołów, społecz-ność ludzką i Kościół. Pseudo-Dionizy Areopagita (koniec V/początek VI wieku) upowszechnił pojęcie istnienia hierarchii wśród aniołów. Święcenia kapłańskie powodują, że w Kościele istnieje hierarchia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezja

  (gr. “wybór”). W Nowym Testamencie ugrupowanie sekciarskie (Dz 5, 17) albo stronnictwo lub opinia prowadząca do rozdarcia (1 Kor 11, 9; Ga 5, 20; 2 P 2, 1).

  Z czasem wyraz “herezja” zaczął oznaczać samowolne i uparte odstępstwo osoby ochrzczonej od prawowiernej nauki wiary (zob. CIC 751, 1364; CCEO...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzech śmiertelny i powszedni

  Rozróżnienie między grzechami, które wykluczają z królestwa Bożego (1 Kor 6, 9-10; Ga 5, 19-21;Ef 5,5) i które tego nie powodują (Jk 3,2; 1 J 1,8; 5, 16-17). Grzech śmiertel-ny oznacza całkowite i dobrowolne odwrócenie się od Boga, które następuje po dokładnym rozpoznaniu i pełnej zgodzie w sprawach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habit

  (łac. “ubiór, strój, szata”). Wyróżniający od innych strój noszony przez mężczyzn i kobiety, którzy należą do zakonów lub zgromadzeń zakonnych.

  Pod względem ubioru wśród mnichów bizantyńskich “rasophore” (“ten, który nosi rason czyli sutannę”), odpowiada zachodniemu nowicjuszowi, “ mikroscheme” (“mały...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza

  (gr. “wiedza”). Sposób opisywania życia wiecznego (J 17, 3). Ta życiodajna wiedza o Ojcu i Synu nie jest czysto intelektualnym pojmowaniem rzeczy, ale wynika z głębokiej relacji osobistej (J 10,14-15; 14,9).

  Według św. Pawła wiedza nie ożywiana przez miłość jest niedoskonała, a nawet bezużyteczna (1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Athos

  Słynna święta góra na krańcu najbardziej na wschód wysuniętego cypla trój członowego Przylądka Chalcydyckiego w północnej Grecji.

  Na tym cyplu mieści się dwadzieścia głównych klasztorów, z których pierwszy założył św. Atanazy Atonita w roku 962. Na Górze Athos można znaleźć wszystkie rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzech

  Każda myśl, słowo lub czyn, którym człowiek świadomie i dobrowolnie opiera się woli Bożej i w pewnym stopniu odrzuca Bożą dobroć i miłość. Stary Testament, zaczynając od grzechu Adama i Ewy (Rdz 3, 1-14), opowiada dzieje ludzkiego grzechu i niewoli grzechowej (zob. GS 37). Prorocy, odsłania-jąc...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzech pierworodny

  Tradycyjnie rozumie się go jako utratę łaski i zranienie ludzkiej natury w naszych pierwszych rodzicach, które zaciążyło na późniejszych pokoleniach; takie rozumienie wypracowano na podstawie Pisma Świętego (przede wszystkim Rdz 3, 1-24; Ps 51,5 i Rz5, 12-21) i starożytnej praktyki udzielania dzieciom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniew Boży

  Przypisywane Bogu zagniewanie (Wj 4, 14; Pwt 11, 17; 2 Sm 24, 1; Rz 1, 18; 2, 5-8). Taki sposób mówienia poza tym, że jest antropomorficzny (podobnie jak to, co mówimy o stworzeniu, wciele-niu i innych tajemnicach), dotyka zagadnienia niezmienności Bożej, kiedy to Bóg grozi, że zniszczy grzeszną Niniwę, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt

Do góry