Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niezawodność

  Dar, jakim Chrystus obdarzył swój Kościół; dzięki niemu będzie on trwał do końca świa-ta (zob. Mt 16, 18; 28, 18-20; J 14, 16-17).

  Wskutek obecności zmartwychwstałego Pana i prowadzenia przez Ducha Świętego Kościół jako całość nie może nie spełnić tego, co się łączy z j ego istotnymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nienawiść

  Głęboka, irracjonalna wrogość w stosunku do innych osób, grup ludzi, a nawet całych naro-dów. Przeciwstawienie miłości (i światła) nienawiści (i ciemności) odgrywa kluczową rolę w teologii św. Jana. W odróżnieniu od św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), któremu wielkie uznanie dla miłości nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieomylność

  Ta wolność od możliwości popełnienia błędu w sprawach dotyczących prawd objawionych i moralności, którą Chrystus przez Ducha Świętego (J 16, 12-15; LG 12) obdarzył cały Kościół, a w szczególności kolegium biskupów będące w łączności z następcą św. Piotra, papieżem (zob. Dz 15, 1-29; 1 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepojętość Boga

  Przymiot, który sprawia, że Bóg jako absolutna tajemnica znajduje się całkowicie poza zasięgiem ludzkiego rozumowania. To, co wiemy z objawienia, uzdalnia nas tylko do uświadomie-nia sobie, że w rzeczywistości nie znamy Boga (zob. DH 800, 3001; ND 19, 327).

  Zob. tajemnica, teologia apofatyczna, teologia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

  Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętnia-jące fakt, że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od samego swego poczęcia (zob. DH 2800-2804; ND 709).

  Zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niecierpiętliwość

  Wolność od możliwości cierpienia i podlegania zmianom powodowanym od ze-wnątrz. Tylko ze wszech miar doskonały i niezmienny Bóg jest niecierpiętliwy (zob. DH 16, 166, 293, 300, 358-359; ND 4, 603/14, 611, 613).

  Nie oznacza to jednak, że Bóg jest obojętny i że się niczym nie interesuje. Miłość Boża...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedziela

  “Dzień Pański” (Ap 1, 10), kiedy to chrześcijanie się powstrzymują od pracy, żeby radośnie wspominać zmartwychwstanie Chrystusa (Mk 16, 1-2), stworzenie świata przez Boga i zesłanie Ducha Świętego.

  Chrześcijanie wschodni nazywają niedzielę “dniem ósmym”, żeby w ten sposób pokazać, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedziela Palmowa

  Święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia, które upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy.

  Jest jednym z dwunastu najważniejszych świąt ka-lendarza prawosławnego wschodniego. W prawosławiu wschodnim święto to poprzedza “Sobota Łaza-rza”, która upamiętnia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebo

  Według pierwotnego rozumienia religijnego miejsce na sklepieniu niebieskim lub ponad nim, w którym żyją bogowie. We wczesnej kosmologii biblijnej jest mowa o sklepieniu niebieskim wspartym na słupach (Hi 26, 11).

  Mówi się o niebiosach jako o miejscu, w którym Bóg siedzi na tronie (Ps 11,4; 115, 16) i z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm

  Wznowiona i religijna interpretacja filozofii Platona (ok. 427-347 przed Chr.), która kwi-tła w okresie od III do VI stulecia po Chrystusie. Najważniejszym przedstawicielem tego ruchu był Plo-tyn (205-270).

  Oprócz niego wymienić trzeba Porfiriusza (ok. 232 - ok. 303), Jamblicha (ok. 250-330) i Proklusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry