Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nowa Ewa

  Tytuł nadawany Maryi, fizycznej matce Chrystusa i duchowej Matce wszystkich ludzi. Po-dobieństwa i przeciwieństwa między pierwszą Ewą, “matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20), a Maryją jako nową Ewą sięgają św. Justyna Męczennika (zm. 165).

  Przeciwieństwo opiera się nie tylko na wypo-wiedziach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawienie

  Ujawnienie przez Boga tego, co przedtem było nieznane. Stary Testament utrwalił objawie-nie Boga przekazane ludziom na pierwszym miejscu słowami (Jr 23, 18. 22) i wydarzeniami w dziejach (Wj 15, 1-21), a na drugim - przez świat stworzony (Ps 19, 2; Mdr 13, 1-9).

  Prorocy klasyczni, wielcy pośrednicy i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa prawowierność

  Ruch zrodzony po pierwszej wojnie światowej, którego natchnieniem był Karl Barth (1886-1968), a który na różny sposób rozwijali tacy teologowie, jak: Emil Brunner (1889-1966), Reinhold Niebuhr (1892-1971) i Helmut Richard Niebuhr(1894-1962).

  Niezadowoleni z optymistycznego humanizmu głoszonego przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obojętność

  Brak zainteresowania sprawami religijnymi wynikający ze zeświecczenia, braku właściwego religijnego wychowania albo osobistego zaniedbania w praktycznym wyznawaniu wiary w Boga (zob. DH 2915-2918).

  “Obojętność” może także oznaczać takie oderwanie się od wszystkich stworzeń i do-znań, które nam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe narodzenie

  Duchowe odrodzenie, które sprawia sakrament chrztu (J 3, 5; Tt 3, 5; 1 P 1, 3). Św. Paweł mówi w sposób równoznaczny o chrzcie, że jest śmiercią starego stanu grzechu, a równocześnie nowym życiem w Chrystusie zmartwychwstałym (Rz 6, 1-11; 2 Kor 5, 17).

  Zob. chrzest.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz Boży

  Nauka, zgodnie z którą ludzie - mężczyzna i kobieta -zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo (Rdz l, 26-27).

  Niektórzy Ojcowie Kościoła i późniejsi teologowie rozróżniali mię-dzy (a) “obrazem Boga”, który jest właściwością ludzi będących stworzeniami obdarzonymi rozumem i wolną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie

  Użyty w Nowym Testamencie grecki wyraz anakefa-loioomai (gr. “zbierać w całość, streszczać”) w formie werbalnej odnosi się do Chrystusa, który jednoczy wszystko we wszechświecie (Ef 1, 10). Nawiązując do tej wypowiedzi, tacy Ojcowie Kościoła jak św. Ireneusz (ok. 130 - ok. 200) przedstawiali Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomokanon

  (gr. “prawo” plus “reguła”). W chrześcijaństwie wschodnim wyraz używany na oznaczenie zbioru kanonów kościelnych i prawa cywilnego, które dotyczyło życia Kościoła.

  Najwcześniejszy przy-kład nomokanonu przypisuje się Janowi III, patriarsze konstantynopolitańskiemu (zm. 577), zwanemu Scholasticus (gr...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrazoburstwo

  Prąd, który przeciwstawiał się używaniu obrazów w kulcie chrześcijańskim i powodo-wał niepokoje w cesarstwie bizantyńskim w latach od mniej więcej 725 do 843. W pierwszej jego fazie niszczono ikony jak bożki pogańskie nie mające nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, a dające zgorszenie Żydom i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowicjusz

  (łac. “nowy”). Członek instytutu zakonnego będący na próbie. Nowicjusze prowadzą życie wspólne w specjalnym domu zwanym nowicjatem, mogą nosić szaty zakonne własnego instytutu i muszą odbyć kurs formacyjny trwający przynajmniej jeden rok (zob. CIC 641-653, 1196; ND 448, 450, 453, 456-459, 893 § 3)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt

Do góry