Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opętanie diabelskie

  Szalony, gwałtowny lub plugawy stan ludzi, nad którymi kontrolę sprawują moce diabelskie. W Nowym Testamencie jest mowa o takim opętaniu i o uwolnieniu z niego przez zbawczą moc Chrystusa (Mk 1,23-28; 5, 1-20; Łk 11, 14-20; Dz 19, 13-16).

  Tradycja chrześcijańska przyjęła rze-czywistą możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby Trójcy Przenajświętszej

  Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy mają udział w jednej i tej samej naturze Bożej oraz istnieją we wzajemnej zależności od siebie. Ojcowie greccy, mówiąc o Osobach Bożych, często woleli posługiwać się wyrazem hipostasis (gr. “coś, co istnieje indywidualnie”) niż prosopon (gr. “twarz, oblicze”), bo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór bierny

  Teoria i praktyka tych, którzy - jak Mohandas Gandhi (1869-1948) i Martin Luter King (1929-1968) – pracują na rzecz przywrócenia sprawiedliwości politycznej i religijnej bez uciekania się do ataków skierowanych przeciw ludziom i bez otwartej wojny.

  Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie

  Ruch, który powstał w XVII stuleciu w Europie (i dotarł do Ameryki Północnej). Przeciw-stawiał się autorytetowi i tradycji, bronił wolności i praw człowieka, zachęcał do stosowania metod empirycznych w badaniach naukowych, a do rozstrzygania spraw dochodził przez użycie rozumu.

  W sprawach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ordynariusz

  (łac. “porządkowy”). Biskup diecezjalny (=ordynariusz miejscowy), a w szerszym znacze-niu także jego wikariusz generalny i wikariusz biskupi, których on może wyznaczyć; wszyscy oni mają zwyczajną jurysdykcję w diecezji i całkowicie odpowiadają za Kościół lokalny (CIC 134).

  W kleryckich instytutach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otchłań

  Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych, które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”, czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”).

  Dusze ludzi sprawiedliwych, którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa, znajdowały się w “limbus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orędzie

  Podstawowy zarys Dobrej Nowiny, w której ujawnia się ostateczne zbawcze dzieło Boga i Jego dar zbawienia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 16,25; 1 Kor 1, 21; 15, 3-5); poprzedza ono szczegółowe nauczanie o Chrystusie oraz o chrześcijaństwie.

  W Septuagincie wyraz kerygma (gr. “orę-dzie”) może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ousia

  (gr. “istota”). Wyraz, którego użył Sobór Nicejski I (325) na oznaczenie tego, że w jednej i tej sa-mej naturze Bożej mają udział Bóg Ojciec i Syn Boży (DH 125-126; ND 7-8).

  Sobór Konstantynopolitański I (381) głosił naukę o bóstwie Ducha Świętego (DH 150-151; ND 12-13). Sobór Konstantynopoli-tański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksja

  (gr. “właściwy sąd, prawowierność”). Wiara i nauka uznana przez Kościół za rzeczywiście opartą na Bożym objawieniu w Jezusie Chrystusie. Stary Testament posługiwał się rozmaitymi kryteria-mi, żeby odróżnić prawdziwych i fałszywych proroków (Pwt 13, 1-7; 18, 21-22; Jr 23, 9-40; 28, 9. 15-17; zob. Mt...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologizm

  (gr. “byt” plus “nauka, słowo”). Dziewiętnastowieczna epistemologia, popierana przez wielu katolickich myślicieli belgijskich, francuskich i włoskich, którzy dowodzili, że mamy bezpośrednią wro-dzoną wiedzę o Bogu. Terminu tego użył po raz pierwszy Vincenzo Gioberti (1801-1852) w wydanym w roku 1840...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt

Do góry