Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Usprawiedliwienie

  Zbawczy dar przywrócenia sprawiedliwości, który sprawia, że człowiek znajduje przyjęcie w oczach Boga. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17; 9, 30-31), a nie przez wykonywanie nakazów Prawa (Rz 3, 28; Ga 2, 16).

  Luteranie kładli nacisk na pochodzące od Boga orzeczenie o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątpliwość

  Niedowierzanie albo zawieszenie zgody co do poszczególnych prawd wiary chrześcijańskiej, albo nawet co do całości wiary. Poważne zadawanie pytań i uczciwe stawianie czoła trudnościom nie stanowi grzesznej wątpliwości.

  Zob. wiara, zgoda na wiarę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalizm

  (łac. “powszechny, wszechświatowy”). Przekonanie, które się wyłoniło po niewoli babilońskiej, że za pośrednictwem Izraela zbawienie Boże zostało zaofiarowane wszystkim narodom (Iz 42, 6; 49, 6; 52, 10; zob. Księgę Jonasza; Łk 2, 30-32; J 8, 12). Wyraz “uniwersalizm” oznacza też pogląd, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umartwienie

  Ćwiczenie w zaparciu się samego siebie, wymagane do rozwoju nowego życia, jakie otrzymujemy przez wiarę i chrzest (Rz 8, 13; Ga 5, 24). Jezus kładł nacisk na to, jakie koszty musi po-nieść ten, kto chce być Jego uczniem (Mt 10, 34-39). Św. Paweł bardzo plastycznie opisuje walkę z grze-chem i mocami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek

  Pełne życia opowiadanie o tym, jak to Adam i Ewa dobrowolnie okazali Bogu nieposłuszeństwo i w ten sposób utracili niewinne i idealne życie (Rdz 3, 1-24; zob. Mdr 2, 23-24; Rz 5, 12-18). Doktryna upadku uczy o tym, że to pierwsi rodzice (a nie Bóg) wprowadzili zło moralne do naszego świata - stan grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiarkowanie

  Jedna z czterech cnót kardynalnych, która uzdalnia człowieka do powściągania swoich pożądań i do kontrolowania namiętności.

  Umiarkowanie, przedstawione przez Platona (427-347 przed Chr.) w postaci rydwanu ciągniętego przez trzy ogiery, którego woźnica musi mocno trzymać lejce, jeżeli nie chce...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenie

  Zasada uprzedniego udziału w wydarzeniach, które nastąpią przy końcu świata, wynikająca ze sposobu, w jaki te wydarzenia nam ukazuje zmartwychwstanie Chrystusa (l Kor 15, 20, 28), które naturę łaski i sakramentów wyjaśnia jako rzeczywisty początek naszego życia w chwale (J 6, 54; Rz 6, 3-8; 1 Kor 11...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia hipostatyczna

  Jedność między pełnym bóstwem i pełnym człowieczeństwem w jednej (boskiej) Osobie Jezusa Chrystusa, do jakiej doszło, kiedy “Słowo stało się ciałem” (J l, 14; zob. DH 252-263, 301-302; ND 606/1-12, 614-615).

  Zob. apolinaryści, arianizm, monofizytyzm, nestorianie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd duszpasterski

  Posługiwanie Ludowi Bożemu przez duchownych jako pasterzy. Wyrażenie to można zastosować do tych, którym biskup nałożył obowiązek szczególnego posługiwania, np. wychowanie religijne i troskę o rodziny.

  Zob. duchowieństwo, jurysdykcja, kapłaństwo, laikat.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici

  (z łac. “unio = zjednoczenie”). Nazwa nadana Rusinom, którzy podczas synodu w Brześciu Litewskim w roku 1596 zgodzili się na pełną łączność z Rzymem.

  Wyraz, który zaczął później oznaczać także innych chrześcijan wschodnich będących w łączności z Rzymem, był używany w znaczeniu pejoratywnym i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry