Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia. Byt doskonały, pier­wotny, niezależny, nieuwarunkowa-ny, nieograniczony. Ostateczna racja bytu. Jako byt konieczny i niezłożony jest racją istnienia bytów przygod­nych i złożonych. Koncepcja a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA

  Szerokie określenie podejmo­wanych w XX w. prób stworzenia ogólnoafrykańskiego lub też partykularno-plemiennego światopoglądu. W koncepcjach tych zwracano głównie uwagę na pojmowanie człowieka, moralności i Boga. Podejmowano też problematykę ontologiczną.

  Czo­łowym przedstawicielem a.e. był P...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM

  (łac. absolutus = bezwarunkowy, nieograniczony)

  [1] W teorii poznania: przeciwstawne —> relatywizmowi stanowisko głoszące bezwzględny (absolutny) charakter prawdziwości sądu (prawdy), tzn. jej niezmienność i niezależność od tego, kto sąd uznaje i jakie okoliczności temu towarzyszą.

  [2] W aksjologii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIZM

  Kategoria zapropono­wana przez Peirce'a, nawiązująca do —» neoplatońskiego pojęcia agape („miłość niebiańska"). W Peirce'a teleologicznej teorii ewolucji oznaczała cechę rzeczywistości „odpowiadającej miłością" na „przyciągający ją" osta­teczny cel. (LZ)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  (łac. abstraho = oderwać, oddzielić, wyróżnić)

  [1] W teorii poznania: czynność lub proces, polegający na myślowym wyodręb­nieniu w jakimś przedmiocie jednych jego cech (np. istotnych), a pominię­ciu innych (współistniejących z pier­wszymi, ale pod pewnym względem nieistotnych). Wytwory procesu a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A POSTERIORI

  (łac. a posteriori = potem, w następstwie)

  [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm), metodologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrodzony a nie stworzony

  Nauka Soboru Nicejskiego I (325) o tym, w jaki sposób Syn Boży odwiecznie pochodzi od Ojca niebieskiego, mimo że nie został On przez Niego stworzony (zob. DH 125; ND 7).

  Zob. arianizm, Sobór Nicejski I, wspólistotny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie zakonne

  Sposób życia chrześcijan, którzy praktykują rady ewangeliczne czystości, ubóstwa i po-słuszeństwa i prowadzą życie wspólne pod kierownictwem przełożonego.

  Na początku odbywaj ą oni nowicjat, a złożone przez nich śluby reguluj ą ich sposób życia. Na Zachodzie zatwierdzone formy życia zakonnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie do piekieł

  Tradycyjne sformułowanie (występujące w apostolskim wyznaniu wiary, ale nie w Nicejskim) na oznaczenie:

  a. pobytu Chrystusa wśród zmarłych po Jego śmierci na krzyżu,

  b. zwycięstwa, jakie odniósł On nad śmiercią, co ikonografia bizantyńska wyrażała często, przed-stawiając uwolnienie Adama i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi

  Ludzie pochodzenia hebrajskiego lub wyznający judaizm. Zgodnie z prawem wydanym w roku 1962 przez państwo Izrael Żydem jest człowiek, który się urodził z matki Żydówki albo przeszedł na judaizm.

  Zob. hebrajczycy, judaizm.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt

Do góry