Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKCYDENS

  (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; acci-dere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża.

  [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATOLOGIA

  (gr. agathon = dob­ro + logos = nauka) Teoria lub nauka, której przedmiotem jest dobro rozu­miane bądź jako transcendentalna własność bytu (dobro ontyczne), bądź jako własność przedmiotu pożądania (dobro etyczne). W pierwszym przy­padku jest częścią metafizyki, w dru­gim zaś działem filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

  (łac. absurdus = fałszywy, sprzeczny; od absurdus = dźwięk,ton, który brzmi niezgodnie)

  [1] W znaczeniu ogólnym: to, co jest sprze­czne z rozumem. Wyrażenie jawnie fałszywe, tj. sprzeczne z wyrażeniem uważanym za oczywiście prawdziwe.

  [2] W logice i językoznawstwie: wew­nętrznie sprzeczna nazwa (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr. agnostos = nieznany) Stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność:

  a) czegokolwiek - a. powszechny;

  b) określonej kategorii przedmiotów, np. „rzeczy samych w sobie" (—> noumeri) czy „istot rzeczy", albo też określonego przedmiotu, w szczegól­ności Boga - a. częściowy.

  Na ogół odnosi się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

  (gr. adiaphora = obo­jętność; rzeczy i czyny nie poddające się moralnej ocenie) Podstawowy ter­min greckiej filozofii życia (-> cynicyzm, wczesny —> sceptycyzm, -> stoicyzm), określający czyny moral­nie ani dobre, ani złe.

  Także staroży­tny (grecki) ideał mądrości — najwyż­sze dobro i cel ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHINSA

  (sanskr. ahinsa = niekrzywdzenie, nieszkodzenie) Zasada nie uży­wania przemocy wobec istot żywych, naczelna w etykach religii indyjskich, w formie najbardziej radykalnej wys­tępująca w dźinizmie.

  Podstawą uzna­wania a. jest wiara w przyszłe (także wykraczające poza czasokres aktual­nego żywota; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  (łac. ąffectus = namiętność, pożądanie, wzburzenie, wzruszenie)

  [1] W znaczeniu powszechnie uży­wanym: krótkotrwałe i silne uczucie uzależnione od temperamentu czło­wieka, znacząco osłabiające jego samokontrolę.

  [2] W filozofii m.in.:

  a) a. w -» stoicyzmie (zawiść, pożą­danie, smutek, obawa)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI

  (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia)

  [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek faktów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYHISTORYZM

  Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury.

  A. występuje w teorii wiecznego powrotu, obecnej w sta­rożytnych kulturach (i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

  (łac. ąffirmatio = potwierdzenie, przyjęcie)

  [1] W teorii poznania: moment stwierdzenia lub uznania czegoś pozytywnie (asercja) lub negatywnie (negacja).

  [2] W lo­gice: czynność stwierdzenia przyna­leżności dwóch pojęć do siebie (np. „drzewo jest rośliną"), w odróżnieniu od negacji, która wyklucza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt

Do góry