Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  A PRIORI

  A PRIORI (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia) [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  ABSOLUT (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia. Byt doskonały, pierwotny, niezależny, nieuwarunkowany, nieograniczony. Ostateczna racja bytu. Jako byt konieczny i niezłożony jest racją istnienia bytów przygod­nych i złożonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA

  Orien­tacja filozoficzna istniejąca od po­czątku XX w. w Wielkiej Brytanii (powstała w Cambridge, rozwijana w Oxfordzie). Twórcami szkoły byli: Moore, Russell oraz Wittgenstein. Punktem wyjścia tez formułowanych w ramach a.sz. był sprzeciw wobec idealistycznej metafizyki. Za naczel­ne zadanie filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA W METAETYCE

  Stanowisko w metaetyce, które swą nazwę czerpie w związku z odwołaniem się do Witt­gensteina koncepcji gier językowych (analityczna szkoła), upatrującej zadanie filozofii w analizie (badaniu)użycia danych pojęć w obrębie tzw. gry językowej. Wg przedstawicieli a. sz. w m., analiza pojęć dyskursu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie) Myślowy lub praktycz­ny proces rozbioru pewnych całości (realnie istniejących lub pomyśla­nych), polegający na ujawnieniu i wy­odrębnieniu ich struktury, głównych elementów składowych i podstawo­wych własności.

  W nauce (np. a. che­miczna) i filozofii (np. a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  (gr. a - nie + łac. moralis - obyczajny, obyczajowy, dotyczący obyczaju)

  [1] W etyce: pogląd usiłujący unieważnić lub, co najmniej, zakwestionować sens i moc wiążącą wszelkich wartości i ideałów moralnych, także wszelkich reguł i norm.

  A. podważa też wszelkie auto­rytety i zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

  (łac. alter = drugi, inny) Termin wprowadzony przez Comte'a, oznaczający bezinteresowną troskę o dobro innych ludzi, życzliwość, go­towość do poświęceń, sympatię wzglę­dem bliźnich.

  A., rozumiany jako ideał moralny bądź jako wrodzona człowie­kowi postawa, przeciwstawiany jest —> egoizmowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKA FILOZOFIA (USA)

  Jej początki wiążą się z purytanizmem i elementami kalwini-zmu przywiezionymi do Ameryki przez pierwszych kolonizatorów. Najbardziej wpływowym myślicie­lem tej orientacji był później J. Ed-wards (1703-1758), który uważał, że człowiek, jako istota grzeszna, nie jest zdolny do prawdziwej cnoty, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /5 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy".

  Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM

  (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTY-KOGNITYWIZM, NONKOGNITY-WIZM, NONKOGNICJONIZM Sta­nowisko w -» metaetyce, opozycyjne wobec -> kognitywizmu.

  A. traktuje wypowiedzi etyczne (oceny i normy) jako pseudozdania, tzn. odmawia im statusu wypowiedzi o charakterze po­znawczym w tym sensie, iż mówią one (wg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt

Do góry