Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA - szerokie określenie podejmo­wanych w XX w. prób stworzenia ogólnoafrykańskiego lub też partykularno-plemiennego światopoglądu. W koncepcjach tych zwracano głównie uwagę na pojmowanie człowieka, moralności i Boga. Podejmowano też problematykę ontologiczną. Czo­łowym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIZM

  AGAPIZM Kategoria zapropono­wana przez Peirce'a, nawiązująca do —» neoplatońskiego pojęcia agape („miłość niebiańska"). W Peirce'a teleologicznej teorii ewolucji oznaczała cechę rzeczywistości „odpowiadającej miłością" na „przyciągający ją" osta­teczny cel.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATOLOGIA

  AGATOLOGIA (gr. agathon = dob­ro + logos = nauka) Teoria lub nauka, której przedmiotem jest dobro rozu­miane bądź jako transcendentalna własność bytu (dobro ontyczne), bądź jako własność przedmiotu pożądania (dobro etyczne). W pierwszym przypadku jest częścią metafizyki, w dru­gim zaś działem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  AFEKT (łac. affectus = namiętność, pożądanie, wzburzenie, wzruszenie) [1] W znaczeniu powszechnie uży­wanym: krótkotrwałe i silne uczucie uzależnione od temperamentu czło­wieka, znacząco osłabiające jego samokontrolę. [2] W filozofii m.in.: a) a. w -» stoicyzmie (zawiść, pożą­danie, smutek, obawa)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

  AFIRMACJA (łac. affirmatio = potwierdzenie, przyjęcie) [1] W teorii poznania: moment stwierdzenia lub uznania czegoś pozytywnie (asercja) lub negatywnie (negacja). [2] W lo­gice: czynność stwierdzenia przyna­leżności dwóch pojęć do siebie (np. „drzewo jest rośliną"), w odróżnieniu od negacji, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  ABSTRAKCJA (łac. abstraho = oderwać, oddzielić, wyróżnić) [1] W teorii poznania: czynność lub proces, polegający na myślowym wyodręb­nieniu w jakimś przedmiocie jednych jego cech (np. istotnych), a pominię­ciu innych (współistniejących z pier­wszymi, ale pod pewnym względem nieistotnych). Wytwory...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

  ABSURD (łac. absurdus = fałszywy, sprzeczny; od absurdus = dźwięk, ,ton, który brzmi niezgodnie) [1] W znaczeniu ogólnym: to, co jest sprze­czne z rozumem. Wyrażenie jawnie fałszywe, tj. sprzeczne z wyrażeniem uważanym za oczywiście prawdziwe. [2] W logice i językoznawstwie: wew­nętrznie sprzeczna nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

  ADIAFORA (gr. adiaphora = obo­jętność; rzeczy i czyny nie poddające się moralnej ocenie) Podstawowy ter­min greckiej filozofii życia (-> cynicyzm, wczesny —> sceptycyzm, -> stoicyzm), określający czyny moral­nie ani dobre, ani złe. Także staroży­tny (grecki) ideał mądrości — najwyż­sze dobro i cel...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM

  ABSOLUTYZM (łac. absolutus = bezwarunkowy, nieograniczony) [1] W teorii poznania: przeciwstawne —> relatywizmowi stanowisko głoszące bezwzględny (absolutny) charakter prawdziwości sądu (prawdy), tzn. jej niezmienność i niezależność od tego, kto sąd uznaje i jakie okoliczności temu towarzyszą. [2] W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A POSTERIORI

  A POSTERIORI (łac. a posteriori = potem, w następstwie) [1] W teorii poznania: nazwa tej części ludzkiego poznania (wiedzy), której osiągnięcie lub uznanie jest bezpośrednio, lub pośrednio zależne od —> doświad­czenia. „Zależność od doświadcze­nia" może mieć charakter genetyczny (-> empiryzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt

Do góry