Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA , OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI

  AKSJOLOGIA (gr. aksios = mający wartość, wartościowy, cenny, godny + logos = nauka, słowo), OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI

  Dyscyplina filozoficzna (jeden z podstawowych —> działów filozofii), której zagadnienia obejmu­ją problematykę: a) interpretacji i de­finicji samego pojęcia —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

  ALTERNATYWA (łac. alter = je­den z dwóch, różny, odmienny; alternus = na przemian następujący) Zdanie (lub funkcja zdaniowa) utwo­rzone z innych zdań (lub funkcji zda­niowych) za pomocą funktora praw­dziwościowego „v" („lub"), czasami nazywane też sumą logiczną. A. jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

  AKSJOMAT (gr. aksjoma = prze­słanka) [1] W logice, wg określenia Arystotelesa: a. jest „każda teza przyjęta bez dowodu i nie wymagająca dowodu". W systemach deduk­cyjnych (—> dedukcja) a. nazywa się twierdzenia pierwotne tych syste­mów, przyjęte bez dowodu i stano­wiące ostateczne racje logiczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

  ALTRUIZM (łac. alter = drugi, inny) Termin wprowadzony przez Comte'a, oznaczający bezinteresowną troskę o dobro innych ludzi, życzliwość, go­towość do poświęceń, sympatię wzglę­dem bliźnich. A., rozumiany jako ideał moralny bądź jako wrodzona człowie­kowi postawa, przeciwstawiany jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA

  AKADEMIA [1] Szkoła filozoficzna założona w 385 r. p.n.e. przez Platona w Atenach (w pobliżu gaju Akademosa - stąd nazwa). Pod kierownictwem Speuzypa i Ksenokratesa z Chalce­donu kultywowała filozofię platoń­ską. W późniejszych czasach (III w. p.n.e.) została opanowana przez scep­tycyzm (min. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCYDENS

  AKCYDENS (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; accidere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża. [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  AGNOSTYCYZM (gr. agnostos = nieznany) Stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność: a) czegokolwiek - a. powszechny; b) określonej kategorii przedmiotów, np. „rzeczy samych w sobie" (—> noumeri) czy „istot rzeczy", albo też określonego przedmiotu, w szczegól­ności Boga - a. częściowy. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHINSA

  AHINSA (sanskr. ahinsa = niekrzywdzenie, nieszkodzenie) Zasada nie uży­wania przemocy wobec istot żywych, naczelna w etykach religii indyjskich, w formie najbardziej radykalnej wys­tępująca w dźinizmie. Podstawą uzna­wania a. jest wiara w przyszłe (także wykraczające poza czasokres aktual­nego żywota; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHISTORYZM, ANTYHISTORYZM

  AHISTORYZM (ang. ahistorism, niem. Ahistorismus), ANTYHISTORYZM Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury. A. występuje w teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AION, EON

  AION, EON (gr. aion = wiek, czas) [1] W filozofii greckiej: termin ozna­czający czas życia między jego stworzeniem a końcem (Heraklit). Także przeciwieństwo czasu w sensie wieczności (Platon). [2] W -> gnostycyzmie: a., to byt pośredni między Stwórcą a stworzeniem, to —> emanacja bylu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt

Do góry